Rogaland trenger effektiv kollektivtransport

En av de største utfordringene vi har er å redusere klimautslippene fra transportsektoren. I dag er svært mange avhengige av å bruke egen bil til daglige reiser. Rundt byene og tettstedene våre øker antallet biler, mens framkommeligheten reduseres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Kollektivtrafikk på Haugalandet

Foto: Tore Nilsen

Store arealer går med til nye veianlegg. Stavanger og Sandnes hemmes av den økende trafikken. Mangelen på effektive kollektivløsninger er til hinder for en reduksjon i biltrafikken og en nødvendig reduksjon i klimautslippene.

For Rogaland betyr dette at vi må få på plass bedre løsninger for kollektivtransport, særlig i tilknytting til de mest tettbebodde områdene. Bybanen på Nord-Jæren er også statens ansvar, og arbeidet med å få denne på plass har førsteprioritet.

Haugesundsregionen må også få et langt bedre kollektivtilbud. Belønningsordningen for kollektivtransport må økes og utvides til også å gjelde områder rundt regionsentre, slik Haugesund er.

Jernbanetilbudet må bli bedre. Vi må legge til rette for høyhastighetstog nå. Derfor må dagens flaskehalser i jernbanenettet fjernes. Vi må sikre rasutsatte strekninger og bygge ut dobbeltsporet videre sørover fra Sandnes.

Gang- og sykkelstier skal bygges slik at myke trafikanter kan ferdes trygt og at flere kan velge å bruke sykkel til og fra arbeid. E-39 er den viktigste stamveien både i Rogaland og på Vestlandet. Det er avgjørende at denne blir
prioritert i de kommende årene. Den skal bygges med løsninger som tar hensyn til mennesker og miljø.

Venstre vil:
bygge skinnegående bybane i Stavanger – Sandnes og sikre at staten bidrar økonomisk til dette

bedre kollektivtilbudet i Haugesundsregionen ved å styrke belønningsordningen for kollektivtransport

bygge ny jernbanetunnel i Drangsdalen

forlenge dobbeltsporet på Jærbanen

arbeide for høyhastighetstog

bygge ut gang- og sykkelstier i fylket

prioritere opprusting av E-39 og E-134

arbeide for rassikring av utsatte veistrekninger, blant annet i Ryfylke

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**