Yxney: Rådmannen opptrer som part i saken

når han tilsidesetter kommuneadvokatens grundige redegjørelse til fordel for uttalelser representanter for Fylkesmannen og Miljøverndepartementet skal ha kommet med under en befaring på Yxney.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Kultur- og fritidsutvalget skal tirsdag ta stilling til lovligheten av et stengsel som Kjell Ulrichsen ønsker å sette opp på Skogan gård. Rådmannen innstiller på godkjennelse av stengslet — i strid med faglig tilrådning fra kommuneadvokat Ivar Otto Myhre. Den eneste støtten rådmannen har funnet for sitt syn er uttalelser som skal ha falt fra representanter for Fylkesmannen i Vestfold og Miljøverndepartementet under en befaring i forbindelse med forhandlingene om Yxneyavtalen.

Politisk nestleder i Sandefjord Venstre, Tor Homleid, mener at rådmannen og andre som har deltatt i forhandlingene om Yxneyavtalen er inhabile i forhold til en vurdering av lovligheten av stengslene som forutsettes i avtalen. Det er påfallende at rådmannen velger å bygge sitt standpunkt på juridiske vurderinger og konklusjoner fra andre – men som ikke foreligger skriftlig og dokumenterbart. Rådmannen bør vurdere sin habilitet i den videre saksbehandling av hele sakskomplekset etter reglene i Forvaltningsloven § 6, 2. ledd.

Homleid mener rådmannen i saksfremstillingen opptrer nesten som en part og han identifiserer seg i alle fall med andre navngitte parter i avtalen: Miljøverndepartementet (og Fylkesmannen i Vestfold). Dette er egnet til å svekke tilliten til rådmannens upartiskhet. Det er derfor uheldig at han saksbehandler denne saken for et politisk utvalg. Det vanlige skillet mellom kommunen som forvaltningsorgan og kommunen som part er i dette tilfellet visket ut; Rådmannen opptrer som part der han skulle ha opptrådt som forvaltningsorgan.

Det har dessverre festet seg et inntrykk av at rådmannen ikke søker å belyse sakene best mulig. Formålet med behandlingen av enkeltsakene ser ut til å være å sikre de vedtakene som er nødvendig for å gjennomføre Yxney-avtalen. Inntil Fylkesmannen i Telemark påpekte saksbehandlingsfeil, valgte rådmannen for eksempel å overse gjentatte påpekninger — bl.a fra Venstre og Den Norske Turistforening – om at stengslene krever godkjenning også etter Friluftsloven.

Turistforeningen (Norges største friluftsorganisasjon med over 210.000 medlemmer) mener Yxneyavtalen er den alvorligste trussel mot allemannsretten vi har sett siden Friluftsloven ble vedtatt — og generalsekretæren i Friluftsorganisasjonenes Fellesorganisasjon har fulgt opp med å karakterisere avtalen som "farlig nær det vi kan kalle en offentlig form for korrupsjon". Rådmannens saksbehandling i forkant av KF-utvalgets behandling bidrar neppe til å dempe disse karakteristikkene, avslutter Tor Homleid.

Engebukta Engebukta - hvor stengslet søkes oppsatt

Engebukta Engebukta – hvor stengslet søkes oppsatt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**