Høringsuttalelse fra Alstahaug Venstre

Etter informasjon fra Bjørn Frammarsvik fra Alstahaug kommune, ble det i medlemsmøtet i ultimo juni vedtatt å komme med en uttalelse til det private forslaget til ny reguleringsplan for nye Skansen kjøpesenter og Sjøbergsgate. Les uttalelsen her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Ang. forslag til reguleringsplan for nye Skansen kjøpesenter.
Høringsuttalelse fra Alstahaug Venstre

Alstahaug Venstre er generelt positiv til forslaget om utbygging av nye Skansen kjøpesenter, og tror dette vil gi sentrum i Sandnessjøen et løft, samt være positivt for utviklingen av Sandnessjøen som regionsenter. Imidlertid ser vi en fare for at det med det reguleringsplanforslaget som nå foreligger, åpner opp for en gjenbygging av Skippergata, som en del av miljøgata, til boligformål/kontor/forretning (BFK1-2). Konsekvenser av endret tilgjengelighet for dette offentlige arealet (Skippergata) er for øvrig også blitt kommentert av kommunelegen i forhåndsmerknad til planarbeidet. Tilgjengeligheten for funksjonshemmede i Sandnessjøen sentrum vil bli meget dårlig som følge av at Skippergata blir stengt etter åpningstid, slik det nå legges opp til at utbygger. Det innebærer at det ikke vil være noen tverrforbindelse mellom parken og Rica hotell for funksjonshemmede etter åpningstid av det planlagte kjøpesenteret. En slik løsning vil etter Alstahaug Venstres syn være uheldig.

Alstahaug Venstre er også bekymret for trafikksikkerheten ved den løsningen som skisseres i dette planforslaget når det gjelder varelevering. Vareleveringen forutsettes skal skje ved kjøring og rygging rett ut i Sjøbergsgate. Dette ble det også gitt forhåndsmerknader på fra kommunalteknisk sektor, som vurderte denne løsningen som uakseptabel. Alstahaug Venstre ønsker at all varelevering integreres på egen eiendom for å unngå trafikkfarlige situasjoner.

Vi er også bekymret for at eksisterende friområde, som er planlagt opparbeidet som en rabatt, er fjernet. Alstahaug Venstre gikk til valg i inneværende periode med det formål å bevare grønne lunger i tettbygde strøk. Dette da vi mener det vil være trivselsfremmende, samt gi byen et "grønt" preg.

Mvh
Alstahaug Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**