Kunnskapsbasert næringsutvikling

Et viktig element i en god næringspolitikk er å satse på forskning, nyskaping og kompetanseheving i det eksisterende næringslivet. Venstre vil ikke lage nye store statlige konstruksjoner som investeringsfond eller investeringsbanker, men enkle ubyråkratiske ordninger som belønner dem som tør satse og som lykkes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Kunnskap

Foto: Ukjent

Mye av nyskapingen som drives i dag, skjer innenfor etablert næringsliv. Mange gode ideer blir imidlertid aldri realisert. Dette vil Venstre endre ved å innføre skattestimuli til bedrifter som driver aktiv knoppskyting, etter modell av SkatteFUNN-ordningen.
En liberal og framtidsrettet næringspolitikk handler også om et mer fleksibelt arbeidsliv, mindre byråkratisk arbeidsinnvandring og et skattesystem som stimulerer til arbeid, til investering i gode ideer og til mer miljøtilpasset adferd: Et skatteskifte fra rød til grønn skatt. En av de viktigste forutsetningene for kreativitet i næringslivet er at skatten på arbeid ikke blir for høy. Høy marginalskatt på arbeid straffer den høyt utdannede og velkvalifiserte arbeidskraften Norge trenger mer av. Lavere skatt på arbeid betyr at kjøp av tjenester, kunnskap og opplevelser kan konkurrere med kjøp av materielle forbruksgoder. Mindre skatt på arbeid vil for eksempel bety bedre vilkår for det kulturbaserte næringslivet som nesten utelukkende har kostnader knyttet til lønn.

Derfor vil Venstre:
Øke satsing på forskning generelt, og næringsrettet forskning
spesielt. Gjeninnføre skattefradrag til ulønnet forskningsinnsats
i SkatteFUNN-ordningen og heve øvrige begrensninger.
Legge til rette for et mer fleksibelt arbeidsliv ved økt adgang
til midlertidige ansettelser og overtid.
Redusere skatt på arbeid ved å øke bunnfradraget.
Senke marginalskatten for dem med middels inntekt ved å
øke innslagspunktet i toppskatten trinn 1.
Innføre et eget skattefradrag for bedrifter som driver aktiv
knoppskyting etter modell av SkatteFUNN-ordningen.
Gjeninnføre aksjerabatt ved formuesberegning slik at private
eiere stimuleres til å investere i små bedrifter.

Utdrag fra Venstres program 2009-2013

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**