Møt Nordland Venstres kandidater Berit Woie Berg og Hanne Nora Nilsen!

Er du nyskjerrig på Nordland Venstres kandidater, møt opp på torget i Mosjøen lørdag, 22. august fra kl. 11.00!
Vefsn Venstre står på stand.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Berit Woie Berg

Berit Woie Berg

Foto: Berit Woie Berg

ble enstemmig valgt på årsmøtet i Nordland Venstre.
– Nordland er mulighetenes fylke. Her er ressurser, rikdom, skjønnhet, utfordringer, problemer, energi og optimisme nok til å gjøre meg motivert til en politisk innsats på Stortinget, sier hun.

– Med kunnskap, kompetanse, kreativitet, kultur, kampvilje, kapital og kjærlighet skal framtida skapes. Det er med stor ydmykhet jeg takker for tillit til å gjøre en innsats, sier hun.

Berit bor i Steigen der hun har vært kommunepolitiker i 10 år. I perioden 1999-2003 som varaordfører og i 2003—2007 som ordfører. Hun var ordfører da Steigen var strømløs i 6 dager og fikk særskilt god innsikt og ansvar for kommunal beredskap, samt mediehåndtering. Hun er fortsatt medlem av Steigen kommunestyre, formannskap, og Salten regionråd. På grunn av ny stilling som Nav – leder fratrer hun de kommunepolitiske verv sommeren 2009.

Andre verv hun har:
– Medlem av Kommunenes Etikkutvalg oppnevnt av KS.
– Styreleder Iris Salten IKS (tidligere Salten Forvaltning).
– Leder i Nordland Venstre
– Medlem i landsstyret i Venstre.

Hun var Venstres representant i Sørheimutvalget oppnevnt av kommunaldepartementet (2007), som utredet inntektssystemet til kommunene, og Wisløff – utvalget oppnevnt av KS (2005) som utredet egne inntekter til kommunen.

Hun er utdannet lærer med tilleggsutdanning innenfor ledelse. Arbeidet i 16 år som lærer i grunnskolen før hun ble leder for etablering og drift av Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord (KUN). Stiftelsen jobbet med utdanning, kurs, nettverk, dokumentasjon, utredninger, prosjektarbeid og formidling. Arbeidet var knytta til likestillingsspørsmål, kjønnsroller, diskriminering, demokrati, distriktsproblematikk, næringsutvikling, maktstrukturer og innflytelse. KUN var involvert i nasjonale og internasjonale prosjekter, konferanser, opplæringsprogram og nettverk, særlig knyttet til Arktisk område, Norden, Russland og Sør-Afrika. Hun var leder i 13 år før hun ble ordfører. Hun var ansvarlig for utgivelse av boka "Kvinner i et nordlig landskap" (1999) med Sylvi Liljegren som redaktør. Hun har og nylig bidratt med artikkel til boka "Nordover" (2009) utgitt av Landsdelsutvalget.

Hun engasjerer seg sterkt i jobb og politikk, men understreker at familien er viktigst.
– Jeg er gift med en snill og tålmodig mann, har tre voksne barn og en svigersønn, er bestemor til ei skjønn lita jente og datter til ei klok gammel mor!

Hanne Nora Nilssen

Hanne Nora Nilssen

Foto: Tore Nilsen

er Alstahaug Venstre sin eneste representant i kommunestyret. Hun sitter også som fast representant i det faste utvalg for plansaker, og er 3.vara til formannskapet.
I løpet av høsten 2008 og våren 2009 har Hanne deltatt i Venstre sitt rikspolitiske nettverk.
Hanne er interessert i miljø-, distrikts- og skolepolitikk. I tillegg ønsker hun å arbeide for åpenhet i forvaltningen. Hun er også aktiv i kampen om bedre politiberedskap i disktriktene.

Hannes hjertesak: “Jeg vil arbeide for en skole for kunnskap og like muligheter for alle. Venstre vil ha en skole med tydelige læringsmål, klare krav til elevene og mange nok lærere.
Elevene fortjener gode lærere, derfor må lærerne få et kompetanseår. Lærerutdanningen må utvides til 5 år. Kulturskole og leirskole er viktige læringsarenaer for elevene. Disse tilbudene må sikres og utvikles. Samiske barn må sikres samiske læremidler.”

Politi gir trygghet Norsk politi kjennetegnes av en sterk lokal forankring. Politi og lensmannsetaten spiller en aktiv rolle i lokalmiljøet, noe som er viktig for å kunne bekjempe vold og vinningskriminalitet, men også for å kunne arbeide forebyggende. Venstre vil fortsatt jobbe for å
bedre politiberedskapen i kommunene. Folk i distriktene må være trygge på at deres sikkerhet blir ivaretatt.
Tilrettelegging for funksjonshemmede:
Offentlige bygninger, tekniske hjelpemidler, kollektivtransport og uteareal skal være tilpasset ulike grupper med funksjonshemning. Også sikkerhet og brannberedskap i institusjoner skal ivareta hensynet til nedsatt funksjonsevne. Venstre vil arbeide aktivt for at dette blir ivaretatt.
Lokaldemokrati
For at demokratiet skal fungere er det viktig at politikere og byråkrati har tillit. Det oppnår vi gjennom åpenhet og likebehandling. Planer og vedtak må følges opp av politikerne. Venstre er en aktiv pådriver for større åpenhet i offentlig virksomhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**