Søvdes appell om miljø

På valgkampåpningen til Telemark Venstres snakket de tre første kandidater om hvert sitt hovedbudskap for Venstre. Gustav Søvde som er vår andre kandidat, snakket om miljø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Programside, Gustav Søvde

Foto: Telemark Venstre

Det var Venstres sterke miljøfokus som var det viktigste for meg da jeg meldte meg inn i Venstre på 1980-tallet og som stadig er det aller viktigste for meg i forlhold til mitt Venstre-engasjement.

Venstre har en visjon om å ta steget over i lavutslippssamfunnet. Det betyr en overgang fra å være en fossilnasjon hvor mye av vår velstand er basert på en stor produksjon og et stort forbruk av olje, gass og kull, til å bli et samfunn basert på en større grad av fornybar energi.
Dette er nødvendig fordi verdens forbrenning av kull, olje og gass er i ferd med å endre klimaet på jorda dramatisk. Venstre aksepterer det som de aller fleste forskere er enige om, at klimaendringene helt eller delvis er menneskeskapt. I alle fall må vi følge et føre-var-prinsipp, som er et av Venstres 8 miljøprinsipper.

Vi må først sette oss et mål om utslippsreduksjoner. Venstres mål er at de norske utslippene innen 2020 skal reduseres med minst 25 % av slik utslippene var i 1990. For å få til dette må vi også være villig til å føre en politikk som fører dit.

Et av Venstres viktigste grep er å øke skatter og avgifter på miljøskadelig forbruk og atferd, og senke skattene på arbeid. I praksis kan dette føre til:
– Høyere avgifter på biler som forurenser mye – lavere avgifter på biler som forurenser mindre. Ikke avgifter på elektriske biler. Regjeringen har gjort noe, men vi må tørre å bruke dette grepet mer.
– Mer satsing på utbygging av jernbane og kollektivtrafikk, mens nye store veiutbygginger i stor grad må finansieres av brukerne, unntatt for brukerne av elektriske biler.
– For å få i gang produksjon av fornybar energi må staten innføre en tilskuddsordning, såkalte “grønne sertifikater”. Her i Norge har vi vært så bortskjemt med billig vannkraft at regjeringen ikke har innført en støtteordning for annen fornybar energi, som vindkraft, solenergi, bølgekraft, bioenergi, etc. Dette har ført til at i det i denne 4-årsperioden omtrent ikke er bygget vindmøller i Norge. Mens i Danmark kommer nå ca 20 % av den elektriske produksjonen fra vindkraft. Hvis man klarer å få til det i det tett befolkede Danmark, med de konflikter som vindmøller kan føre til, er det helt uforståelig at det ikke skulle være mulig i Norge. Det er en forpliktelse for Norge til å ta i bruk våre naturgitte forutsetnigner også for vindkraft, på samme måte som vannkraft og som vår olje- og gass produksjon.
– For å vri produksjon over i mer fornybar retning vil Venstre kreve at ved tildeling av nye konsesjoner på sokkelen må oljeselskapene også investere i produksjon av fornybar energi.
– Nye konsesjoner til olje- og gassaktivitet skal ikke øke den samlede utviningen. Takten i leteaktiviteten og produksjonen har til nå bare økt og økt. Dette må endres.
– Forby innstallering av olje- og gassbaserte oppvarmingsløsninger fra 2010.
– Fra 2015 forby nysalg av biler som kun kan gå på fossil energi.

Samferdselspolitikk er viktig miljøpolitikk for Venstre. Venstres visjon er en utslippsfri samferdselssektor. Dette betyr at det må satses sterkt på jernbane og annen kollektivtrafikk. For Venstre i Telemark er en høyfartsbane over Haukeli mellom Oslo og Bergen noe vi vil kjempe for på Stortinget. Utregninger fra Deutsche Bahn viser at dette både er realistisk og den beste traseen. En slik bane vil nærmest overflødiggjøre flytrafikken mellom øst og vest og være langt mer miljøvennlig. Venstre sentralt har ikke tatt stilling til dette. En Venstre-representant fra Telemark er derfor utrolig viktig i denne saken.

Det Venstres stortingsgruppe har tatt stillling til, i sin Alternative Nasjonale Transportplan som ble framlagt i juni, er imidlertid at ny jernbanetunnell mellom Porsgrunn og Larvik skal bygges i perioden fram til 2013. Dette er langt mer ambisiøst enn innen 2019 som regjeringen har lovet. Venstres målsetting når det gjelder reisetiden Oslo – Skien er 80 minutter. Dette kan Venstre gjøre fordi Venstre prioriterer en større økning av penger til kollektivtrafikk i sin Nasjonale Transportplan enn regjeringen, men en mindre økning til veier enn regjeringen.

Men totalt sett vil Venstre øke samferdselsbudsjettet mer enn regjeringen i de neste 10 årene. Derfor ønsker Telemark Venstre at også tunnellen Århus-Gvammen skal være ferdig innen 2015, ikke innen 2019 som regjeringen legger opp til. Opprustingen av E18 vil komme gjennom Telemark. Men den må først og fremst finansieres ved brukerbetaling. Regjeringen legger opp til at staten skal bidra med 13 %. Om dette bidraget blir noe lavere og at man isteden bruker mer til trafikksikring av den nåværende E18 traseen med g/s-veier, midtdelere, bredere veiskuldre og planfrie kryss må være en god investering.

Også artsmangfold og tradisjonelt miljøvern er viktig for Venstre. Venstre ønsker derfor å
– Øke skogvernet fra dagens 1,4 % til 4,5 % av skogområdene og sikre at grunneiere får erstatning for tap av næringsinntekt. Staten må verne all verneverdig skog på statens grunn.
– Gå imot utbygging av nye, store vassdrag, men effektivisere gamle turbiner og stimulere utbygging av småkraftverk, der dette ikke er i konflikt med verneverdier.

Vi har i de siste ukene vært vitne til en miljøkatastrofe rett utenfor badeplassene våre her i Grenland. Jeg ønsker ikke å forsøke å gjøre lettvint valgkamp på dette, men jeg tror vi må konstatere at beredskapen ikke har vært god nok, og at her er det en jobb å gjøre, som Venstre på Stortinget sterkt vil bidra til. Det kan det ikke være tvil om. Men det viser nok også at ulykker kan man aldri gardere seg mot, og at naturen er sårbar hvis først ulykka er ute. Det betyr at hvis det er viktig å verne et område mot oljeforurensing så må aktivitet som har med olje å gjøre gjøres så liten som mulig.

For Venstre er Lofoten og Vesterålen et slikt område på grunn av den store betydning disse områdene har som gyteområde for store fiskestammer. Disse områdene må vernes mot olje- og gassutvinning, med de ulykkessituasjoner både i forhold til produksjon og ilandføring og transport som dette ville åpne for. For Venstre er dette både en viktig reell sak, men også en symbolsak, i forhold til at av og til må en sette absolutte grenser. Derfor har Venstre sagt at vi ikke kan sitte i en regjering som går inn for utbygging i Lofoten og Vesterålen. Det er flere partier som er imot, men de tør ikke ta konsekvensen av dette, og si at her går vår smertegrense og at dette kan vi ikke forhandle bort.

Min oppfordring til slutt blir: Ønsker du å satse på at en politikk til beste for miljøet – stem Venstre.

Gustav Søvde
2. kandidat til Stortinget for Telemark Venstre

Programside, Gustav Søvde

Foto: Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**