FRIVILLIG ARBEID OG PRIVATE TILBUD SOM SUPPLEMENT I PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN

Ragnhild Helseth hadde et leserinnlegg i Tidens Krav 19.08.09 vedrørende frivillig arbeid og private tilbud som supplement i pleie- og omsorgstjenesten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre vil ha en velferdsreform med mer velferd i kommunene. Venstres reform er mer enn en samhandlingsreform. I tillegg til helse- og omsorgsoppgaver, vil Venstre skape mer helhetlige tjenester for barn og unge med særlige behov, hjelpe alle til en egnet bolig, styrke rusomsorgen og satse mer på forebygging og tidlig innsats.

Tilbudet til alle funksjonshemmede uansett alder må settes i fokus. Det må legges til rette for tjenester i kommunene som både faglig og i omfang dekker tilbud som passer de livsfaser folk til enhver tid befinner seg i.

Sentralt står opprettelse av koordinerende enhet i kommunene. Forskrift sier at alle kommuner skal ha tilbud innen habilitering og rehabilitering. Det er store utfordringer forbundet med å oppfylle dette, både ift faglige ressurser og penger.

I eldreomsorgen må det generelle tilbudet bedres. Hovedoppgaven fremover er å få lagt til rette for tilstrekkelig tilbud både innen hjemmetjenesten, heldøgns tilbud og sykehjem. Forebyggende tiltak med fysisk og sosial aktivitet er viktig for å redusere omfang av demens.

Økningen i antall eldre vil i fremtiden gjøre at vi står overfor en formidabel utfordring med å greie og etablere en tilfredsstillende helsetjeneste. Det offentlige har store vansker med å øke utbyggingstakten i tråd med veksten i behovet blant eldre.

Venstre sier i sitt prinsipprogram at velferdssamfunnets tjenester i all hovedsak skal være offentlig finansiert og et offentlig ansvar, men de kan på mange områder leveres av andre.

Venstre mener at flere helseoppgaver i fremtiden må løses nærmere den enkelte. Stortingsprogrammet vårt lanserer en velferdsreform som innebærer at vi må se på dagens kommunestruktur opp imot de behov befolkningen har for velferdstjenester.

Retten til å bestemme i egen hverdag gjelder uavhengig av alder. Eldre må i langt større grad få mulighet til å ha innflytelse på innholdet i tjenestene de får fra det offentlige. Alle må få nødvendig pleie og omsorg når de trenger det. For å sikre dette, trengs et bedre og mer fleksibelt tilbud som fanger opp ulike ønsker og behov.

Venstre vil stimulere økonomisk til løsninger som i større grad åpner for at pårørende bidrar i eldreomsorgen. Venstre ønsker også å stimulere pensjonister og uføretrygdede til å arbeide innenfor omsorgssektoren, slik at de som ønsker å bidra kan få mulighet til det.

Frivillig arbeid og private løsninger skal være et supplement til de offentlige ordningene. Vi må tenke innovativt også innen helsevesenet. Private initiativ kan likeså vel være motivert ut ifra et ønske om meningsfullt arbeid overfor medmennesker som av profittbegjær. Kanskje kan frivillig innsats og nye private løsninger også gi de offentlige tjenester en ny giv?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**