-Tap av bybanemidler bekymrer

-Hvis de manglende pengene har forhindret at Konseptvalgutredningen ble ferdig før behandlingen av Nasjonal transportplan er det svært uheldig, sier Venstres Helge Solum Larsen, etter at det ble kjent at de statlige planleggingsmidlene til bybane aldri har blitt overført.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Helge Solum Larsen bybane skinner

Foto: Tore B. Kallevig

-Jeg er overrasket og skuffet, sier Solum Larsen. -Når et bredt flertall i Stortinget gav tilslutning til dette hadde jeg forventet at pengene ble stillt til disposisjon for den lokale planleggingen slik merknaden faktisk sier.
-Jeg kan heller ikke forstå hvorfor pengene ikke er etterlyst, sier Solum Larsen. Han minner om at Konseptvalgutredningen skulle vært ferdig i tide før behandlingen av NTP før sommeren, slik at konklusjonene kunne følges opp der. Venstre fremmet likefullt forslag om at staten skulle bidra til byggingen, men dette ble stemt ned av regjeringspartiene og FrP blant annet med henvisning til at KVUen ikke var ferdig.

Solum Larsen frykter at regionen med dette kan ha tapt verdifull tid og flere milliarder i statlige invisteringsmidler til det han omtaler som det viktigste trafikale tiltaket i storbyområdet. -Dette er transportløsningen som gjør Nord-Jæren til en moderne storby, sier han. -Dette er transportløsningen som kan gjøre noe konkret i forhold til de lokale klimagassutslippene.

Bakgrunn for saken:
Rogaland fylkeskommune og kommunene på Nord-Jæren søkte sommeren 2007 til Staten ved Samferdselsdepartementet om et økonomisk bidrag til plan- og utredningsarbeidet for budsjettåret 2008 til bybaneplanleggingen. Søknaden var på 12 millioner kroner. Samferdelsdepartementet svarte aldri på søknaden.

Stortinget bevilget 6 mill. etter behandling i til budsjettet for 2009, Venstre foreslo en slik bevilgning allerede i 2008-budsjettet.
Alle partier, unntatt FrP, i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget sluttet seg i desember 2008 til følgende merknad:

" Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, vil peke på at utbygging og drift av det øvrige kollektivtilbudet er et fylkeskommunalt ansvar. Flertallet er derfor fornøyd med at det er en bred politisk oppslutning lokalt om å videreutvikle en arealpolitikk og et kollektivtilbud som kan bidra til en annen trafikkmiddelfordeling og lavere klimagassutslipp, og ikke minst med at arbeidet med å utrede en bybaneløsning på Nord-Jæren er kraftig intensivert.

Flertallet merker seg med interesse den brede lokale politiske oppslutningen en bybaneløsning nå har, noe som ikke var tilfellet da forslaget om bybane ble lansert i 1993.

Flertallet er positivt til at Regjeringen i budsjettet har foreslått å avsette 6 mill. kroner av Jernbaneverkets planleggingsmidler som et tilskudd til det lokale planleggingsarbeidet av bybane på Nord-Jæren. Et slikt tilskudd gis for å avklare eventuelle tilpasningsbehov og grenseflater mot jernbanen.

Flertallet regner med at den stimulans som Regjeringen nå gir, vil øke framdriften i arbeidet med bybanen på fylkeskommunalt og kommunalt nivå."

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**