Det blir mer nyskaping med et større Venstre

Jeg synes en av de viktigste fellesinteressene i vår tid fortjener litt mer oppmerksomhet i dette valget, skriver Lars Peder Nordbakken på liberal.no: En åpen, dynamisk og desentralisert næringsutvikling preget av kunnskap, kreativitet og et mangfold av nyskapende initiativ.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Innovasjon og entreprenørskap utgjør utvilsomt de viktigste drivkreftene i vår langsiktige økonomiske utvikling — og er hovedkilden til økt verdiskaping, nye arbeidsplasser og en mer miljøvennlig fremtid.

Se Hvordan Venstres politikk stimulerer entreprenørskap og innovasjoner

Er du virkelig interessert i dette temaet kan det være en idé å ta en titt på oversikten i tabellen nedenfor. Den forsøker å systematisere hvordan Venstres programfestede politikk treffer de ulike fokusområdene innen entreprenørskap og innovasjon med konkrete bidrag som fremmer nyskaping og gjør hverdagen bedre for gründere og småbedrifter

Tiltrekke flere talenter fra utlandet
Åpnere og enklere arbeidsinnvandring
Lavere skatt på inntekt

Mer fri og uavhengig forskning
Større basisbevilgninger til institutter, universiteter og høyskoleforskning — uavhengig av større forskningsprogrammer i regi av Norges forskningsråd
Bedre stimulanser for offentlig gaveforsterkning til forskningsinstitusjoner, som kommer på toppen av private gaver — og som stimulerer til økt mangfold i norsk forskning

Mer forskning- og utviklingsinnsats i bedriftene
Styrke SkatteFUNN-ordningen
Gjeninnføre støtte til ulønnet forskningsinnsats i SkatteFUNN (noe som typisk skjer i småbedrifter)
Sikre at en større andel av nyskapingsstøtten knyttet til FoU-tiltak gjennom Innovasjon Norge blir tildelt uavhengig av geografisk plassering — slik at gode prosjekter har større mulighet til å bli forsterket gjennom det offentlige virkemiddelapparatet
Styrke kapitaltilgangen til nye og unge innovasjonsbedrifter Innføre en ny KapitalFUNN-ordning som gir skattelette til privatpersoner som går langsiktig inn i gründerforetak med kapital og kompetanse
Sikre at en større andel av Innovasjon Norges tiltak knyttet til investering av risikokapital og finansieringsforsterkning kan komme gode prosjekter til gode — uavhengig av geografisk plassering
Øke fribeløpene ved ansattes kjøp av aksjer i egen bedrift
Opprette et eget halvstatlig investeringsselskap for å fremme utvikling og utprøving av ny klimateknologi – Klimatek

Sikre og stimulere verdiskapingen i eksisterende innovasjonsbedrifter
Innføre økte og mer miljøvennlige avskrivingssatser
Lettelser/betinget fritak for arveavgift ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter
Få sikt fjerne formuesskatten
Redusere gebyrene til Brønnøysundregistrene
Halvere arbeidsgiveravgiften for lærlinger

Gjøre hverdagen enklere og tryggere for gründere og småbedrifter

Innføre rett til bunnfradrag for selvstendig næringsdrivende
Reduksjon i trygdeavgiften for selvstendig næringsdrivende
Innføre økte sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende knyttet til bl.a. omsorg for egne syke barn
Innføre en forenklet aksjelov for de minste selskapene

Basisforutsetninger for fremtidsrettet, dynamisk og miljøvennlig næringsutvikling

En ansvarlig og stabiliserende penge- og budsjettpolitikk
En velfungerende markedsøkonomi basert på åpenhet, konkurranse og produktive incentiver
Høy prioritet på alle viktige deler av den kunnskapsbaserte innovasjonskjeden i samfunnet: Skole, høyere utdanning, forskning, nyskaping og innovasjon.
Aktiv bruk av markedsbaserte incentiver for å fremme mer miljø- og klimavennlig produksjon, transport og forbruk. Innføre grønne sertifikater innenfor et nordisk (senere europeisk) sertifikatmarked for å styrke lønnsomheten i satsingen på ny fornybar energi.

En slik politikk fortjener det kreative og nyskapende Norge. Jo større Venstre blir ved dette valget – desto større er sjansene for at listen kan bli til virkelighet!

Lars Peder Nordbakken

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**