Rovviltpolitikk

Uttalelse fra Vefsn Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre erkjenner at sameksistens mellom rovdyr og husdyr byr på utfordringer. Særlig i grensefylker som Nordland, med sammenhengende områder der rovviltet krysser landegrensene.

Da er det viktig at de som står i disse konfliktene møtes med raushet og forståelse, og at man søker løsninger basert på kunnskap og konstruktiv dialog.

Det er viktig å understreke at levedyktige rovdyrbestander innebærer kontroll med og beskatning av bestandene når det trengs, altså intet frislipp av yngling. Samtidig vet vi at selv med god kontroll og beskatning vil rovviltbestandene sette rammer for lokalsamfunn. For unngå de største konfliktene må vi være åpne for justeringer for å forbedre rovdyrforliket.

Vi må føre en politikk som sikrer levedyktige bestander av de fem store rovviltartene – jerv, ulv, bjørn, gaupe og kongeørn. Norge ikke kan fraskrive seg dette ansvaret.

Venstre tar lokalsamfunnets bekymringer på alvor, og ønsker en god dialog om hvordan vi kan gjøre rovdyrpolitikken bedre, samtidig som vi ivaretar våre internasjonale forpliktelser.

Vefsn Venstre

Sauer

Foto: Ellen Borch Veum

ulv

Foto: nn

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**