Venstres 10 miljøkrav til en ny regjering

Norge må i neste 4-årsperiode bli et miljøpolitisk foregangsland. Vi å være i front med å ta bruk ny miljøvennlig teknologi, utvikle ny fornybar energi, øke innsatsen til forskning og nye grønne arbeidsplasser. Norge har sakket akterut i denne 4-årsperioden bl.a. fordi regjeringen ikke har villet støtte arbeidet med å utvikle fornybar energi, men bare forsert olje- og gassutvinning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre har 10 krav til en ny regjering enten Venstre er med eller ikke:
1. Ingen leteboring eller oljeutvinning utenfor fiskerike Lofoten og Vesterålen.

2. Storstilt satsing på et moderne og punktlig togtilbud.
Venstre vil trappe opp bevilgningene med 30 milliarder mer enn hva som ligger inne i regjeringens Nasjonale Transportplan. Målet er bl.a. at Eidangertunnellen skal på plass innen 2013, og toget fra Skien til Oslo skal ta 80 minutter.

3. Et bedre, rimeligere og hyppigere kollektivtilbud i kommunene.
Staten må trappe opp støtten til kollektivtrafikken lokalt med 1 milliard i året.

4. Økt satsing på fornybar energiproduksjon.
Det må på plass et like godt økonomisk støttesystem som mange land i Europa har. Det som regjeringen har underteget 7.september er ikke godt nok. Statkraft og Statoil/Hydro investerer i vindkraftprosjekter i Storbritannia som fremdeles ikke er lønnsomt i Norge.

5.Staten må bidra med kapital til “grønne gründere”.
Det må opprettes et statlig/halvstatlig selskap “Klimatek” som skal bidra med risikokapital til bedrifter som vil satse klimavennlig.

6. Det må satses offensivt på å redusere strømbruken ved energiøkonomisering og utfasing av oljefyring.
Vi sløser stadig grovt med strøm, og nyinnstallering av oljefyr i bygninger må forbys fra 2010. Det må gis tilskudd til husholdninger og bedrifter som legger om i miljøvennlig retning.

7. Et grønt skatteskifte.
For å bidra til miljøriktig omstilling må skatten på arbeid og bedriftenes skatt reduseres, men CO2-avgifter og avgifter på miljøskadelig atferd og forbruk må økes både for husholdninger og bedrifter.

8. Et nytt og forsterket klimaforlik må på plass etter valget og i forkant av klimatoppmøtet i København i desember.
Her må det i Stortinget settes nye virkningsfulle norske mål i et samarbeid partiene i mellom. Venstre vil være en aktiv pådriver til dette.

9.”Skrote” norske klimakvoter.
Venstre vil stoppe det statlige salget av klimakvoter til det europeiske markedet, og slette disse kvotene.
Disse kvotene bidrar til at bedrifter som kjøper disse kvotene kan la vær å redusere sine egne utslipp, fordi det er billigere å kjøpe kvoter.

10. Ingen utbygging av nye store vassdrag. Men utbygging av småkraftverk isteden, hvor det ikke er konflikt med verneverdier.

Gustav Søvde

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**