Fem grunner til å stemme Venstre 14. september

Synes du miljø, kunnskap og velferdsreform er viktigst i dag, og er du liberal og orientert i sentrum, bør du stemme Venstre 14. september, skriver Venstreleder i Frogn Erik Lundeby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Erik Lundeby

Foto: Ivar Ruud Eide

Her er de viktigste grunnene til at jeg mener du bør stemme Venstre 14. september. Politikken og grunnsynet bør avgjøre. Venstre har gode muligheter til å påvirke politikken enten det blir i en H-V-KrF-regjering, eller det blir i opposisjon. Dersom alle som tror på vår politikk gir Venstre sin stemme, kan både Borghild og Abid komme på tinget fra Akershus.

1. Miljø og klima må vektlegges sterkere.
Det haster å ta skrittet over i lavutslippssamfunnet. Venstre bidro til å trekke de rødgrønne lenger i klimaforliket i Stortinget, men gjennomføringsevnen har vært så som så hos de rødgrønne. Klimaguru Jørgen Randers har sagt at det ofte er Venstre som utvikler gode politikkforslag på miljøområdet, så tar de store partiene og gjør dem til sine egne. Stem Venstre stort, så slipper vi den omveien fra ord til handling.

2. Kunnskap må få bedre vilkår, både gjennom skolen, gjennom forskning og gjennom et nyskapende næringsliv.
At lærerne får mulighet til å oppdatere og utvikle seg er nøkkelen til en bedre skole. Venstre vil gi lærerne mulighet til et kompetanseår. NHO har kåret beste næringslivsparti, og har Venstre på en sterk annenplass. Det var særlig Venstres miljøholdning, blant annet til oljeboring i nord, som trakk ned. Med andre ord – synes du at både miljøvern og gode rammebetingelser for næringslivet er viktig bør du ha Venstre på førsteplass..

3. Velferdsstaten trenger reform og modernisering gjennom sterkere kommuner.
Vi må takle endringene i befolkningssammensetningen og problemet med pasienter som blir kasteballer mellom primærhelsetjenesten og sykehusene. Venstre mener at en større del av det offentlige tjenestetilbudet bør tilbys lokalt, med lokal politisk kontroll så innbyggerne lettere kan ansvarliggjøre de som bestemmer. Kommunene må få ansvar for en større del av helsetjenestene, og få overført de ressurser som trengs. Kommuner er forskjellige når det gjelder befolkningssammensetning og utfordringer – disse forskjellene håndteres bedre gjennom kommunalt selvstyre enn gjennom kompliserte retningslinjer og sentralt byråkrati.

4. Venstre er et liberalt parti.
Vi mener politikken skal legge til rette for at forskjellige mennesker skal ha mulighet til å leve forskjellige liv. Alle skal ikke med, enten de vil eller ikke. Folk har egne liv som politikken må være tilbakeholdende med å blande seg opp i. Venstre verner om privatlivet, og er mest tydelig når det gjelder å begrense overvåking og datalagring. Både kristne, humanister og muslimer slutter opp om Venstre fordi en liberal grunnholdning gir alle like muligheter.

5. Venstre er et sentrumsparti.
Venstre legger større vekt på noen kritiske spørsmål som miljø og klima, men befinner seg samtidig innenfor den brede konsensus som preger norsk politikk mellom ytterpunktene. Både næringslivet og de som har behov for velferdsstaten kan stole på at Venstre tar høyde for deres behov innen rammen av en ansvarlig økonomisk politikk. Venstre representerer dessuten ingen særinteresser. Hverken fagforeninger eller næringsliv har noen reservert plass i våre politiske prosesser. Du får de politikerne du stemmer på. Det tror vi både fagorganiserte og bedriftsledere som hele mennesker er best tjent med.

Godt valg på mandag.
Vennlig hilsen Erik Lundeby, Leder i Frogn Venstre

Inge Solli, Borghild Tenden og Abid Q. Raja.

Foto: Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**