Venstre støtter det frivillige kulturlivet

Bærum Venstre ønsker å legge til rette for frivillige aktørers bidrag til kulturlivet i Sandvika. Venstre tok derfor på møte i Sektorutvalg Levekår 8. september opp muligheten for å benytte ytterligere kulturmidler til aktiviteten til Sandvika Scene på Musikkflekken og Musikkcaféen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Anne Merete andersen

Anne Merete andersen
Foto: privat

Sandvika Scene er en ideell lokal forening for konsertarrangementer som arrangerer konserter på Musikkflekken i tillegg til konsertene som arrangeres av kulturavdelingen i Bærum kommune.

Musikkflekken er en viktig musikkscene i Bærum. Den frivillige aktiviteten til Sandvika scene på Musikkflekken kom i gang i 2002, men aktiviteten har vært lav de siste årene inntil 2009. Nå er det imidlertid igjen stor frivillig aktivitet i Sandvika Scene, og det ble søkt kommunalt tilskudd til arbeidet våren 2009. Sandvika Scene fikk tildelt 25 000 kr i driftstøtte ved tildelingen av de kommunale tilskuddene til kulturformål.

Aktiviteten til Sandvika Scene har økt. Sandvika Scene tar på seg risikoen ved konsertarrangementer ved at de har utgifter til artisthonorarer, tono-avgift, promotering av arrangementene m.m., og er avhengige av billettinntektene fra arrangementene for å gå i pluss. I tillegg til de planlagte konsertene planlegges det nå konserter på tirsdager på Musikkcaféen og mulige spontankonserter. Dette er utfordrende økonomisk. Derfor ønsker Bærum Venstre å se på mulighetene for å gi et tilskudd fra disposisjonsmidlene til Sektorutvalg Levekår for kultur for å holde denne aktiviteten oppe. Dersom det skulle vise seg at det ikke skulle bli et reelt behov for alle midlene for Sandvika Scene i 2009 kan midlene brukes til aktivitet i 2010 og det ville dermed bli et lavere beløp det ville være nødvendig å søke om ved neste års tildeling av kulturmidler.

Av kulturbudsjettet for 2009 er 300 000 kr satt av til Sektorutvalg Levekårs disposisjon. 132 000 kr av disse ble disponert i forbindelse med tildeling av kommunale tilskudd til kulturformål 12. mai i år. Bærum Venstre ønsker å benytte av de gjenstående midlene til å støtte den frivillige innsatsen for kulturlivet i Bærum.

Denne muligheten ble luftet på utvalgsmøte 8. september. Det synes å være ulike oppfatninger av hvordan aktiviteten faktisk drives og det vil kunne være mange aktører som har tilsvarende ønsker om ekstra midler utenom ordinær tildelingsprosess. For å få fram den faktiske situasjonen og behovene oppfordres derfor Sandvika Scene og andre i kulturlivet til å sende en søknad til Sektorutvalg Levekår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**