Forming av

Formingen av Spangereid sentrum er i gang og denne reguleringsplanen var oppe til behandling i kommunestyret sist torsdag.
Venstre ønsket å ta ut formålet “Herberge/hotell” av reguleringsbestemmelsene, men dessverre vi manglet en stemme for å oppnå dette.
Dette forslaget til reguleringsplan er for det meste veldig bra og har tatt hensyn til det aller meste for å lage en fin sentrumsplan, men vi mener at formålet “herberge/hotell” ikke burde vært en del av formålet.
Under er innlegget fra Lindesnes venstre, i kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Konsulentfirmaet Rambøll har på oppdrag fra Lindesnes kommune laget heftet "Spangereid tettsted med kanal" et dokument med anbefalinger om hvordan Spangereid som tettsted bør utvikles.
Rambøll anbefaler det de i denne rapporten kaller "Næringsutviklingssporet" i dette området.

Bålymoen

Foto: Fra Rambøllraporten

Venstre ønsket også siste gang denne planen ble behandlet, å ta ut formålet Herberge / Hotell i reguleringsbestemmelsene. Det var fordi vi ikke ønsker å blande inn et turistanlegg i formålet som dette området bør ha.
Forslaget til vedtak innebærer at det kan bygges et turistanlegg med et bruksareal, eller gulvareal, på over 5000m2, fordelt på 3 etasjer. Det er store dimensjoner over dette.
I og med at dette er en flateregulering vil det først på et senere tidspunkt bli tatt stilling til hvor byggene plasseres.

Venstre har ikke endret standpunkt i denne saken og ønsker fortsatt ikke å ha disse formålene med i reguleringsbestemmelsene og grunnen er:

Kommuneplanen har klare retningslinjer på at fritidsbebyggelse ikke skal blandes sammen med bolig. I forslag til plan blandes både nye og eksisterende boliger med et stort turistanlegg.
Om dette blir drevet som næring eller selveide ferieleiligheter er konsekvensen den samme. Det er skuffende å se at mange mener at prinsippene om ikke blande bolig og fritidsbebyggelse ikke skal gjelde her.

Åpnes noe av sentrumsarealet til turistanlegg vil dette føre til at det blir et press fra andre utbyggere i området om tilsvarende formål, for eksempel på området vest for kanalen eller Osestad’s eiendom. Hvis en tenker likebehandling hvilke argumenter skal brukes for å si ja her og nei på andre sentrumsnære eiendommer?

Arealene i "nye" Spangereid sentrum er begrensede, derfor må disse forbeholdes sentrumsfunksjoner som bolig, kontor, bevertning, forretninger med mer som skal betjene både fastboende og turister i Spangereid.
Allerede vedtatte etableringer i nærområdet, både boliger, hytter og hotell vil øke behovet for ulike service funksjoner i sentrumsområdet.
Bare på Bålyhove er det planlagt hotell/ferieleiligheter for over 800 personer. Dette er flere mennesker enn det nå er stemmeberettigede i "gamle Spangereid kommune".

Området mellom Båly havn og riksveg 460 må ikke disponeres til turistbasert overnatting.
Venstre mener at dersom det er ønskelig å etablere ytterligere områder for turistbasert overnatting, må dette gjøres utenfor sentrumsnære områder og der det ikke kommer i konflikt med boligområder

Det er lett å ta gale beslutninger som i ettertid kan være vanskelig å reversere når både utbyggingspresset og ønsket om at noe skal skje er stort.

Venstre har ingenting i mot turisme, men vi ønsker i denne saken klare skillelinjer mellom turisme og sentrumsfunksjoner.

Bålymoen

Foto: Fra Rambøllraporten

Bålymoen

Foto: Fra Rambøllraporten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**