Politikeropplæring

Ordføreren etterlyste bedre opplæring av politikere etter å ha fått noen kritiske bemerkninger fra opposisjonen i formannskapsmøte 15. oktober. Etter å ha opplevd mangelfulle og misvisende svar fra ordføreren på flere forespørsler i kommunestyremøte 22. oktober, ser leder i Halden Venstre, Geir Helge Sandsmark et klart behov for at ordføreren oppfrisker sine kunnskaper om krav til opplysning av saker. Dette leserinnlegget er et bidrag til politikeropplæringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I formannskapsmøte 15. oktober konstaterer ordføreren behov for bedre opplæring av politikere. Halden Venstre tar denne oppfordringen på alvor og tilbyr med dette opplæring i noen prinsipper for folkevalgte. Jeg tar for gitt at ordføreren er interessert i å følge opp sin egen oppfordring ved å gå foran med et godt eksempel. Derfor vil første leksjon dreie seg mest om ordførervervet. Da denne informasjonen også er av betydning for alle borgere, velger jeg å bruke Fritt Ord spalten som arena for opplæringen.

Halden Rådhus

Foto: Halden Dagblad

Venstre er spesielt opptatt av åpenhet og ryddighet i kommunal politikk og forvaltning. Derfor velger jeg å prioritere disse temaene. Slik er det et selvsagt krav at informasjon gitt av ordfører som svar på spørsmål fra representanter i kommunestyremøter er korrekt og etterrettelig. Dette dekkes også av forvaltningslovens §17. " Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. …" Her er det åpenbare behov for opplæring av Haldens ordfører. For minst tre spørsmål som ble stilt i kommunetyremøte 22. oktober var svarene særdeles mangelfulle og misvisende.

Roar Günther Andersen (V) stilte spørsmål om personalkonflikt i Halden Brannvesen. Ordføreren svarte at forholdene er løst og at man har en normal dialog med samarbeidsorganer. Ifølge samtale med leder av Fagforbundet er realiteten at kommunalsjefen har innkalt til møte med aktuelle tillitsvalgte etter oppslaget i NRK Østfold, torsdag, men at ingen nedlagte verv er gjenopptatt. De har forventninger til møtet, men avventer resultater av dette før konfliktnivået betraktes som endret.

Protokoll

Foto: Microsoft

Undertegnede stilte spørsmål om vinteropplag for småbåter. Ordføreren svarte at dette er ivaretatt gjennom avtale på Isebakke. Ifølge byens båtforeninger er det en udekket etterspørsel etter minst 300 oppplagsplasser. Disse båtene ble sist vinter lagret i nabokommuner eller hager. Tilbudet på Isebakke ansees uegnet. Så vidt vites har havnesjefens alternative forslag, i fjor, om om å dra til Helvete, ikke blitt benyttet ennå.

Jan Tore Harlyng (R) stilte spørsmål om vakante stillinger og overtidsbruk i helsesektoren. Dette ble besvart med at ordføreren ikke har oversikt over disse tallene. I følge informerte kilder har dette blitt grundig rapportert internt i administrasjonen og er tilgjengelig for ordføreren. Realiteten i saken, mange vakanser og mye bruk av overtid, blir ikke bedre av at fakta holdes tilbake.

I lys av ovenstående må undertegnede si seg enig i ordførerens utsagn om behov for politikeropplæring. I Venstre setter vi handling foran ord og anser arbeidet for påbegynt ved dette innlegget.

Med hilsen
Geir Helge Sandsmark,
Leder, Halden Venstre

Innlegget ble trykket i papirutgaven av HA 26. oktober

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**