Sak 107-09 Forvaltning av Vefsn kommunes næringsfond-Vefsna

Forvalting av kompensasjonsfondet på 22. millioner etter at Vefsna ble vernet. Vefsn Venstre mener at MON KF ikke bør bli fondsstyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Jeg skal begrunne dette:

I Departementets Rundskriv fra 29.06.2009 om ikraftsetting av endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner)
Punkt 6. Valgbarhet til styret i kommunale foretak – kommuneloven § 65 nr. 2 heter det:
Det er vedtatt å innføre valgbarhetsbegrensninger slik at administrasjonssjefen, administrasjonssjefens stedfortreder og medlem av kommuneråd og fylkesråd utelukkes fra valg til styret i kommunalt foretak. Bakgrunnen for lovendringen er å styrke administrasjonssjefens kontroll med kommunale foretak, det vil si enheter som er en del av kommunen og er organisert etter reglene i kommuneloven kapittel 11.
Tilføyelsen innebærer at administrasjonssjefen ikke lenger vil være valgbar til styret i kommunale foretak. Det samme gjelder administrasjonssjefens stedfortreder og medlem av kommuneråd og fylkesråd. Med «dennes stedfortreder» siktes det til de personene som, i tillegg til administrasjonssjefen, har fullmakt til å beslutte utsatt iverksettelse etter § 72 nr. 1 annet punktum. Det vil si personer som har det som en del av sine oppgaver å tre inn i administrasjonssjefens fullmakter, for eksempel i administrasjonssjefens fravær, og personer som har disse fullmaktene i forhold til bestemte kommunale foretak som faller innenfor hennes eller hans ansvarsområde. Det vil måtte foretas en konkret vurdering i forhold til de aktuelle personene i kommunen.

I de tilfellene hvor lovendringen medfører at et styremedlem ikke lenger kan sitte i styret for et kommunalt foretak, foretas nyvalg av styret, jf. § 66 nr. 3.
Det er besluttet at denne lovendringen skal tre i kraft fra 1. januar 2010.
Tiden fram til ikraftsettingen gir kommuner og fylkeskommuner anledning til å velge nytt styre i kommunale og fylkeskommunale foretak dersom sammensetningen er i strid med begrensningene som er vedtatt gjennom endringen av kommuneloven § 65 nr. 2.

Med andre ord: om ikke lenge vil vår ordfører og varaordfører og hele den politisk valgte siden av styret i MON KF sitte der som privatpersoner. Dette forandrer etter min mening bildet av MON KF som forvaltningsorgan for næringsfondet totalt.

I tillegg vil jeg minne Kommunestyret på at MON KF i en tidlig fase besluttet å lukke møtene. Med andre ord, møtene mangler offentlig innsyn. Og med min evige skepsis som gammel Østtysker mener jeg, lukkede møter representerer en fare for at demokratiske prosesser blir tilsidesatt.

Næringsfondet Vefsna er av en slik størrelse at det opplagd trenges en bred politisk forankring for å forvalte disse pengene. Denne forankringen er det kun et forum som kan gi: Kommunestyret.

For at Venstre kan godta at MON KF kan være fondsstyre for en evt. avkastning av næringsfondet bør folgende kriterier innfris:
1.MON KF holder åpne møter og møtereferatene legges ut til offentlig ettersyn
2.Organisasjonen Vern Vefsna blir sikret uttalerett ved disponering av avkastningen fra næringsfondet.

Forslag til vedtak:

Vedtekter § 5 Forvaltning

2.avsnitt:
Under forutsetning at MON KF holder åpne møter og møtereferatene legges ut til offentlig ettersyn oppnevnes styret for MON KF som fondsstyre for en eventuell avkastning av næringsfondet «Vefsn kommunes næringsfond — Vefsna»

nytt punkt:
Organisasjonen Vern Vefsna sikres uttalerett ved disponering av avkastning fra næringsfondet «Vefsn kommunes næringsfond — Vefsn».

Franziska Wika
Vefsn Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**