Gran Venstre etterlyser kommunens ansvar for forvaltning av skogsområdene i Gran kommune

Gran Venstre har i brev til ordføreren i Gran kommune reist spørsmål angående forvaltning av kommunens skogsområder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Til Ordfører Inger Staxrud

Spørsmål angående forvaltning av Gran kommunes skogsområder.
Viser til Lov om skogbruk (skogbrukslova), kapittel 2.skogbrukstiltak,§11.meldeplikt.
Gran Kommune har etter det vi har kjennskap til pr dags dato en forvaltning av skogområdene i kommunen som fult og helt er gitt til skogeier. Skogeier har i så fall ingen forpliktelse overfor kommunen når det gjelder innmeldinger for hogster som skal skje, dette kan i noen tilfeler medføre at viktige biotoper for storfugl, hønsehauk reir osv. kan bli ødelagt. Dette gjelder selvfølgelig ikke bare de nevnte arter, men alle viktige leveområder for annet sårbart artsmangfold.
Etter det vi er kjent med foreligger det ikke noe politisk vedtak som regulerer forvaltningen av skogsområdene i kommunen. Kommunen har dermed ingen kontroll eller virkemidler til å kontrollere hogst i leikområder eller andre biologiske områder i kommunen. Dette medfører at kommunen ikke kommer inn i bildet før evt. feil har oppstått.
I statusrapport for biologisk mangfold i Gran Kommune, utredning 2003 kan vi lese at "Kommunen er meget variert og biologisk rik, samtidig som det tidligere ikke har vært utført omfattende og systematiske undersøkelser her. Det må derfor forventes at et meget stort antall verdifulle naturforekomster fortsatt ikke er kjent i kommunen. Nye, systematiske kartlegginger bør derfor prioriteres høyt. Inntil slike er foretatt bør kommunen være svært varsom med å tillate potensielt skadelige arealinngrep uten forutgående kartlegginger".

Med dette som utgangspunkt, samtidig som vi er inne i Biomangfoldåret med en nasjonal målsetting om å stoppe tapet av artsmangfoldet i løpet av året, ser vi det som en selvfølge at Gran Kommune får et politisk vedtak som fører til at kommunen kan ta i bruk, Lov om skogbruk (skogbrukslova), kapittel 2.skogbrukstiltak,§11.meldeplikt.

Vi ser det også som særdeles viktig er at kommunen oppdaterer “artsdatabanken” i kommunen, slik at all skogsforvaltning tar dette verktøyet i bruk. Slik vi ser det hadde dette gjort det langt lettere for alle parter.

Vi mener at kommunen som ansvarlig forvalter av kommunens artsmangfold må ha reelle muligheter til å kunne forvalte sine skogområder på en forsvarlig måte.
Gran Venstre mener det bør gjøres politisk vedtak om Lov om skogbruk, kapittel 2. Skogbrukstiltak, § 11. Meldeplikt i Gran kommune, og spør om ordføreren vil ta initiativ til å fremme en slik sak for kommunestyret.

Med Vennlig Hilsen
Gran Venstre
V/ Miljøtalsmann Even Raassum og Leder Hanne Magnussen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**