Remlan og Oss-Nor

Ragnhild Helseth har hatt et leserinnlegg i Tidens Krav vedrørende Remlan og Oss-Nor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Remlan og Oss-Nor

Venstre stiller seg svært negativ til at ytterligere strandlinje langs sørvestsiden av Nordlandet tas i bruk til næringsareal. Spørsmålet er: Vil vi ta vare på Remlan eller skal den ofres for industri?
Presset er stort. Vestbase ønsker å utvide vestover. Oss-Nor vil utvide østover. Remlan ligger midt imellom. Vil Remlan bestå i et slikt scenario?
Remlan er friluftsområde og badeplass på sørvestsiden av Nordlandet, og ett av de få fellesområdene ved sjøkanten på gamle Nordlandet. Oss-Nor er nærmeste nabo. Fra tidligere har Oss-Nor utvidet mot badeplassen. Bedriften bygde ut over grensen de hadde fått godkjent, noe Plan- og bygningsrådet den gang reagerte sterkt imot. Politikerne mente at man hadde nådd den maksimale utnyttingsgrad for industri sydvest på Nordlandet. Friluftsarealene måtte tas vare på for allmennheten.
Så kommer det på nytt et ønske om utvidelse av Oss-Nor østover, reist i forbindelse med utarbeiding av ny arealplan for Kristiansund. Det er overraskende å høre at flere politikere nå er på gli til å stille seg positiv til denne søknaden.
Kristiansund Venstre behandlet spørsmålet på sitt medlemsmøte 22.04.10.og ble enig om å uttrykke sterk motstand mot aktuelle utvidelse. Det er på tide vi stopper opp og spørr oss om hvordan vi vil at innseilingen til indre havnebasseng skal se ut, og ikke minst, hvordan vi som politikere ønsker at nærmiljøet langs sjøsiden skal utvikle seg på gamle Nordlandet.
Venstre har forståelse for at aktører som Oss-Nor og Vestbase gis mulighet til å utvikle seg. Men vi har ikke mer strandlinje å legge under betong i dette området. I en nøye avveining mellom bedriftens ønske og miljøets behov, må vi i dette tilfellet prioritere miljøet. Etter vårt syn har beboerne måttet tåle nok industriutbygging. Saken handler ikke formelt om å endre status for friluftsområdet, men konsekvensen av en utvidelse av næringsareal vil forringe kvaliteten på Remlan. Venstre mener at sjøarealet omkring Remlan må bevares slik det ligger i dag!

Kristiansund Venstre
Ragnhild Helseth
Gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**