Bekjemp narkotika, ikke narkotikaavhengige!

Fredrikstad Venstre er bekymret over at narkotikaavhengige ikke har tilstrekkelig tilgang til helse- og sosialtjenester.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Vi mener narkotikaavhengige må få reellt rettsvern, god tilgang til helsehjelp og bli behandlet som pasienter, ikke kriminelle.

Narkotikaavhengighet er en sykdom, men i realiteten har ikke narkotikaavhengige samme tilgang til helse- og sosialtjenester som andre syke. Vi er opptatt av at rusomsorgen tilbyr en trygg og stabil behandlingsbase som også fokuserer på årsakene til at den enkelte blir rusavhengig. Rusavhengige som har psykiske plager i tillegg til sin rusavhengighet, må sikres en optimal behandling. Det er derfor viktig å styrke det sosialfaglige og psykologiske innholdet i en tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Vi mener tiden er inne for å se på andre løsninger og tilnærminger til narkotika. Narkotikaavhengige må få hjelp og behandling, ikke straff. I 2002 gikk en samlet straffelovkommisjonen inn for en reduksjon i strafferammene og straffeutmålingen for narkotikaovertredelser. Sett i forhold til de andre nordiske landene er strafferammene i Norge høye i narkotikasaker. De strenge strafferammene for narkotikaforbrytelser har ikke vist seg å ha noen nevneverdig preventiv effekt. Venstre mener derfor tidspunktet er inne for en gjennomgang av straffenivået for besittelse av narkotika. Vi mener samtidig det er viktig å opprettholde et høyt straffenivå for bakmenn og for organisert narkotikakriminalitet.

Det må utredes en modell etter mønster fra Portugal, der behandling av narkotiaavhengighet prioriteres framfor straffeforfølgelse. Narkotiske stoffer som oppdages, konfiskeres av politiet, men brukerne kan pålegges å møte opp til et intervju for å avgjøre behov for behandling og oppfølging. Etter at lovgivningen i Portugal ble endret på denne måten, har narkotikabruk blant ungdom gått ned, og man har sett en kraftig økning i antall rusavhengige som er i kontakt med helsevesenet.

Vi måles som samfunn og by på hvordan vi tar oss av de svakeste blant oss. Det må innføres en modell som sikrer at ruspasienter får behandling innen 24 timer etter avrusning, samtidig som det må opprettes flere behandlingsplasser for akuttavrusning. Man kurerer ikke rusavhengighet gjennom straff, men gjennom behandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**