Helårsbolig i 100 meters beltet omgjort til fritidsbolig

Steinar Ryvind fikk medhold i sin søknad om bruksendring fra helårsbolig til fritidseiendom for eiendommen gnr 9 bnr 15 på Febu. Så langt så godt. Artikkelen hadde sitt utspring i delegasjonsoversikten i sak 71-10 til HU for plan, miljø og tekniske tjenester, men så viser det seg at saken ble politisk behandlet i HU for plan, miljø og tekniske tjenester tidligere i år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Risor sentrum

Foto: Jan Einar Henriksen

I den saken innstilte rådmannen på at det ikke skulle gis dispensasjon fra §§ 1-8 og 11-6, jmf. § 19-2, i plan- og bygningsloven, for bruksendring fra bolig til hytte på gnr. 9 bnr. 15 slik det var søkt om.

I hovedutvalgets møte 18.2.2010 fremmet imidlertid utvalgets leder Dag Eikeland, FrP, forslag om at søknaden skulle innvilges, noe hovedutvalgets medlemmer enstemmig gikk inn for.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**