Hva er et medisinsk senter?

En strukturendring er på gang i helse- Norge ? Vil endringen gavne eller svekke pasientenes sikkerhet for hurtig og smertefri behandling? Hva er fordelene og ulempene med medisinske sentre?
Jeg har lyst til å starte opp en diskusjon om medisinske sentre og håper fagfolk og byrokrater deltar. Hvor diskusjonen ender opp,- er ikke godt å vite!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Innlegget begynner med en litt foreldet link:
Helse – Norge 2004..
Flere linker:
Har droppet formuleringen om lokalsykehus..
Hva er et lokalsykehus…(Motatt fra D.B.)

Medisin, helse

Foto: Microsoft

Les mer i Namdalsavisa…
Den norske legeforening: Lokalsykehus..
Norsk Sykepleierforbund: Ny runde om lokalsykehusene…
Kommentarer:
Fra Dag Blakstad 21.05.10- Liberal.no:
Bra! Dette er diskusjonen helsenorge trenger!

– Tidsskrift for Den Norske Legeforening la denne uken ut en artikkel på samme tema. Meget lesbart.
Siden jeg er en IT-person har jeg noen forslag som kan bidra på diagnostisering og kunnskapsdeling. Dersom man tenker seg at journaler er "nettsider" hvor diagnoser og medisiner automatisk blir linket til kunnskapsdatabaser kan man spre kunnskap mye raskere. Det vil være et bidrag til å gjøre helsevesenet til en lærende organisasjon.
Teknologien finnes allerede, og teorien bak kalles den semantiske web.
Helseinformasjon deles allerede i store mengder men veldig ustrukturert i sosiale media. Dette er i ferd med å rokke på maktbalansen mellom pasient og og helsepersonell, iflg denne artikkelen. Her ligger det også store muligheter for helsevesenet som kan utnyttes til å sikre både bedre og mer effektiv informasjon.
I Norge har vi fjellhaller som kan gjøres om til datasentere. Med høyhastighets datanett over hele landet vil deling av store datamengder lagret i slike datasentere være både rimelig og effektivt. Man trenger praktisk ikke kjøling inne i fjellet.
——
Hva er et medisinsk senter?
Definisjoner – linker:
Fra Israel..
Norge 2010…
Et eksempel..
Medisinke tjenester..
Oslo-akutten..

Her er det god plass for flere linker – til gode helsetilbud.. (Kom med seriøse forslag!)

HMS - Helse, Miljø, Sikkerhet

Foto: Stein Inge Dahn

Hva er fordelene med medisinske sentre?
– De er pasientnære, med kort vente- og behandlingstid.
– Kort avstand til behandling (Lettere tilfeller).
– Nærheten til pårørende.
– De er linket til Helsediriktoratet.
– Dialyse for de som ikke selv klarer å utføre dialyse hjemme.
– Fysioterapi.
– Ambulante røntgentjenester.
– Planlagte besøk av anestesi og operasjons-team fra baser ved regionale sykehus. Teamene kan komme hvis været er godt – på kort varsel.
– Tilknyttet private– og offentlige ambulansetjenester, taxi, buss, båt. helikopter (Norsk luftambulanse) eller fly, sjøfly.(Frakt av pasienter og pårørende, personal, medisinsk – og kirurgisk utstyr, blod-, ekspekturat, celle- og andre prøver)
– Tilknyttet allmenleger,tannleger,prestekontor,begravelsesbyrå osv.
– Alle sosiale, medisinske og psykiatriske lovverk for pasienter og helsepersonal gjelder.
– Tilknyttet NAV-tjenester.

Medisin, helse, lege, piller

Foto: Microsoft

– Ikke eget apotek, men medisinrom og kontakt med det lokale apoteket.


Noen utfordringer:

– Hva når katastrofer (med f. eks minst 5 døde mennesker) eller akutte komplikasjoner før, under og etter fødsel, blodpropp ved lårbeinsbrudd, apoplexi eller hjerneslag, aortaanaurismer, punktering av lunge, styrtblødninger i spiserøret, rupturer og store indre bødninger,karaniebrudd osv. oppstår?
– Akuttilfeller – når været er dårlig, ved behov for hurtig transport?
– Hva med baser for spesialister ( Leger, psykiatere, leger). Er spesialister interesserte i å søke seg til små enheter hvor basen med fagfolk er minimal?
– Muligheten til forskning?
Felles møteplasser for disse faggruppene med møte- og undervisningsrom koblet opp mot den regionale basen(intranett/EPJ og internettjenester)?
– Kvalitativ ledelse/stab?
– IT- tjenester:Fiberkabel med fiberoptikk inn på operasjonsaler tilknyttet regional ekspertise for veiledning og konsultasjon? Felles møter og seminarer internt mellom sentrene på intranett eller koblet opp mot høgskoler eller universiteter? Viktig: Får de “små” sentrene benyttet seg av intranettbasene regionalt og nasjonalt?
– Fagbiblioteker og kunnskapsbaser på intranett/internett?

Forskning, medisin, helse

Foto: Microsoft

– Hva med labtjenester: For prøvetaking, dyrking og analyser?
– Kontorløsninger for postsekretærer?
– Farmasøyttjenester? Apotek og intern undervisning fra farmasøyter til personal ved sentret?
– Sterilsentral?
– Hva med renholdet og hygienen ved slike senter?
– Post-, bank- og kiosktjenester?

Min korte konklusjon: Moderne medisinske senter kan sikkert dekke mange av funksjonene som små lokalsykehus utførerer i dag. Med god anbudsutsetting og nytenking, kan det enkelte senter komme langt. Jeg tror sentrene må ha oppbakking økonomisk på bygningsmasse,service, lønninger og drift fra det offentlige og kan selv ha innkomme via poliklinisk virksomhet. – Det som kan bli de største utfordringene – er riktig og hurtig kompetanse på rett sted til rett tid, avstander og klimatiske forhold, ved alle akutte tilfeller. Akuttilfellene, ulykkene og katastrofene er urforutsigbare! Det er viktig med et moderne primærapparat (helsesøster, hjemmesykepleie, allmenleger osv.) og godt utbygde kommunale tjenester som dekker spektret fra fødsel til den økende eldrebølgen. Det må være god og sikker informasjonstrøm om pasientene mellom 1. og 2. linjetjenesten på alle nivåer.

Jeg legger dette på liberal.no til gjennomlesning og diskusjon. Her kommer det forhåpentligvis mange rettelser og tilføyelser etterhvert. Samhandlingsreformen har jeg ikke nevt!
Et alvorsord til slutt! En samfunnsforsker skrev på en blog: “Det er viktig å ikke legge ned en eneste avdeling, før en vet hva man gjør”!
Kan det etableres medisinke sentre i enkelte regioner som støttepillarer til lokale sykehus?

Link til liberal.no..

NT

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**