-Vil ha bedre fremkommlighet for bussen, ikke dårligere

-Venstre ønsker bedre fremkommlighet for bussen, ikke dårligere, sa Gro Skartveit i samferdselsutvalget da saken om sambruksfelt ble behandlet. KrF og Høyre støttet Frps forslag om å åpne kollektivfeltene for privatbiler, mot klare faglige råd fra administrasjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Gro Skartveit

Foto: Vidar Grundetjern

Dermed fulgte de tre partiene opp sitt eget benkeforslag fra fylkestinget i behandlingen av Energi og klimaplanen. Administrasjonen la fram en sak med klare faglige råd om å ikke innføre en slik ordning. Redusert fremkommelighet for kollektivtrafikken, dårligere trafikksikkerhet og stor fare for misbruk – uten kontollmuligheter var blant argumentene i saksfremstillingen. Fylkesvaraordfører Ellen Solheim (KrF) uttalte før behandlingen “-flertallet i fylkestinget ba ikke om en vurdering av hvorvidt vi skulle innføre ordningen, vi instruerte administrasjonen om at ordningen skulle innføres” og “-Jeg mistenker administrasjonen for å ønske å tvinge folk over på kollektivtrafikk.”

Gro Skartveit konkluderte med at de faglige rådene var helt klare, og presiserte at det med dagens trafikkutfordringer på Nord-Jæren er helt uaktuelt for Venstre å gjøre tiltak som ytterligere kan forverre forholdene for kollektivtransporten. -Kollektivtransportens viktigste utfordring er å være konkurransedyktig i forhold til privatbilen, sa Skartveit. -Da er fremkommelighet helt sentralt.

misjonsveien buss trafikk

Foto: SL

I konseptvalgutredningen for transportsystemet på Jæren som Fylketinget har sluttet seg til står det under kapittelet om anbefalinger tiltak/virkemidler kort sikt 2010 — 2014:
“Trafikkstyringstiltak eller kollektivprioritering som kan gjennomføres uten større investeringer anbefales gjennomført tidlig for å sikre kollektivtrafikken fremkommelighet på viktige strekninger. Kollektivprioritering ved omdisponering av eksisterende vegareal til kollektivformål der det er
behov og mulighet for dette anbefales gjennomført. Dette gjelder særlig i sentrumsområdene.”

Helge Solum Larsen

Foto: Jon Arne Silgjerd

-Det er vanskelig å forholde seg til dette som noe annet enn å være det motsatte av det vedtaket samferdselsutvalget har gjort, sier Venstres nestleder i kommunalstyret for byutvikling i Stavanger, Helge Solum Larsen. -Det er anbefalingene i KVUen som bør være retningsgivende for hvordan samferdselspolitikken i storbyområdet utformes. Å legge noe annet til grunn tror jeg er svært uklokt også i forhold til det å få statlig støtte til storbyområdets kollektivsatsing.
Solum Larsen tar vedtaket i samferdselsutvalget til orientering, men konstaterer at den faktiske skiltmyndigheten ligger hos Statens vegvesen og Stavanger kommune. -En beslutning i Stavanger må basere seg på alle de meningene vi får inn i en slik sak, både de faglige rådene og meninger som det flertallet i fylkeskommunen forfekter, sier han.
-At vi har en politisk ledelse i fylkeskommunen, med varaordføreren i spissen, som uttrykker så negativ holdning til kollektivtransport er generelt bekymringsfullt, sier Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**