Vurdering av bebyggbarhet for områdene Buvikplatået, Leideren – Flisvika og Frydendal – Risør kirkegård

I mars 2009 utarbeidet Grindaker AS Landskapsarkitekter, etter oppdrag fra Risør kommune en vurdering av bebyggbarhet for tre sentrumsnære områder. Vurderingen av bebyggbarhet ble gjennomført som en enkel landskapsanalyse hvor man vurderte arealenes egnethet for boligutbyggelse i forhold til bLa. eksisterende vegetasjon, topografi, klima og landskapskarakter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Egnethet

Foto: Analyserapport

Buvikplatået best egnet
Analysene og konklusjonene i rapporten viser at det er området Buvikaplatået som har mest areal eget for utnytting til boligformål, og størst potensial for utbygging. De foregående analysene av området viser ar det ikke vil være hensiktsmessig å utnytte arealene nord på omådet både med tanke på solskygge, helning og synlighet fra sjøen, men at det er arealene i sør som har potensial for utbygging.

Utvidet området
I analyserapporten skriver landskapsarkitektene videre om Buvikplatået, sitat: “at det i forhold til grenselinjen som er gitt, kan det se ut som at arealene egnet for utnyttelse strekker seg videre sørover, noe som burde undersøkes. I samråd med Risør kommune har vi derfor utvidet analyseområdet for Buvikaplarået. Det utvidede arealet har gjennomgått samme analyser som de øvrige arealene, og resultatene er oppsummert i en konklusjon, på samme måte som for de andre analyseområdene”. Sitat slutt.

For det utvidede analyseområdet, det området hvor Venstre og de øvrige borgerlige partiene ikke ønsket utbygging idet det etter partienes meninger lå for nær opp til Urbassenget og friområdet i Urheia, skriver landskapsarkitektene i sin konklusjon for det utvidede området: Sitat: “Analysene viser at store deler av delt utvidede analyseområdet egner seg for utbygging. Området har arealer hvor solforhold, helning og vegetasjon tilsier at det er mulig med utbygging, samtidig som synlighet fra sjøen er begrenset eller fraværende. Kartet under viser våre anbefalinger i forhold til hvilke arealer som er egnet for utbygging, begrunnet ur fra de foregående analysene.

Illustrasjon
Tegnforklaringen til illustrasjonen nedenfor gir en utdyping i forhold til hva som er vektlagt for de ulike kategoriene og den stiplede linjen viser grensen for tenkt bebyggelse:

Egnethet

Foto: Analyserapport

Merket gult: • Egnet for konsentrert bebyggelse • Gode solforhold • Gode helningsforhold • Svært lite synlig fla sjøen
Merket orange: • Egnet for lav utnyttelse • Relativt gode solforhold, men med skyggefelle partier • Gode helningsforhold • Deler av områdene er synlig fra sjøen
Merket rødt: • Ikke egnet for utbygging • Bratte partier • Vil kreve store inngrep i fjellgrunn og gi stor skade på landskapsform • Svært synlig fra sjøen
Sitat slutt.

Hele rapporten finner du på Risør Venstres hjemmeside.

Bli medlem i Risør Venstre og delta i den politiske dugnaden for fremtidens Risør du også.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**