Flere boliger til flyktninger

Venstres Geir Helge Sandsmark er ikke fornøyd med at kommunen ikka klarer å bosette de flyktningene man er bedt om å ta imot. Han ønsker at kommunen skal skaffe flere boliger til flyktninger og andre som tremger kommunens hjelp til å skaffe bolig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Utvalgsleder.

Selve saksframlegget med innstilling fra rådmannen omhandler bosetting av 4 mindreårige flyktninger på Øvre Hola. Det er fint at Halden kan tilby et hjem og omsorg for fire ungdommer som trenger hjelp. Slik er det lett å støtte rådmannens innstilling i saken.

Nå går det også fram av utredningen at Halden kommune ligger et stykke etter når det gjelder bosetting av 35 flyktninger slik IMDI har anmodet om. Vi har heller ikke klart å ta imot 20 flyktninger slik kommunestyret vedtok 18. desember etter innstilling fra dette utvalget.

Dette synes jeg er uheldig. Jeg stiller meg litt uforstående til at enkelte flyktningers vegring mot låneopptak skal være begrensende. Jeg mener at det må være mulig å tilby utleieboliger, enten i kommunale bygg eller fra det åpne leiemarkedet. Det synes også rart at kommunen selger ut egnede boliger til flyktninger og andre grupper samtidig som det er mangel på slike boliger. Det er også

Flyktninger i snøen

Foto: Unni-Lise Jonsmoen

grunn til å anta at behovet for bosetting av flyktninger vil øke de nærmeste årene. Slik vil det være hensiktsmessig, allerede nå å forberede økt kapasitet for bosetting av flyktninger.

Forslag til vedtak fra Geir Helge Sandsmark(V):

Nytt pkt 4 som tillegg til rådmannens innstilling.
4. Hovedutvalget ber rådmannen om å utrede mulige alternativer for å framskaffe egnede boliger for bosetting av flyktninger. Dersom eksisterende kommunal bygningsmasse for boligformål er en begrensende faktor, skal det også vurderes kjøp eller nybygg av egnede boliger. Det er også aktuelt å samarbeide med private huseiere. Behovet for kommunale boliger til flyktninger må også sees i sammenheng med behov for boliger til andre grupper som bruker kommunale boliger. Utredningen skal også omfatte økonomiske konsekvenser av løsningene.

Se også oppslag i HA på nett

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**