Reell politikk, ingen polemikk

Leder i Målselv Venstre svarer ordføreren etter inseratet i Nye Troms sist lørdag om nasjonalt helikopterkompetansesenter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Bondevik-regjeringen tapte kampen i Stortinget om hvor NH-90 helikoptrene skulle stasjoneres og Stoltenberg regjeringene har vist en svak styringskraft overfor etaten Forsvaret om hvor og hvordan de nye NH-90 helikoptrene for kystvakta og fregattvåpnet skal innfases. Stortingspolitikere med lokalt engasjement har gjennom spørsmål til regjeringen og politisk arbeid gjentatte ganger måttet påvirke regjeringen til å instruere Forsvaret til å gjennomføre de vedtak som Stortinget har fattet.

Den sittende regjeringen har bevilget 8 millioner kroner til den sivile flyindustrien for å gjennomføre en studie med en forutsetning av at et nasjonalt kompetansesenter for helikopter skal ligge på Sola med en satellitt på Bardufoss for å dekke nordområdene. Når forutsetningene for et Nasjonalt Kompetansesenter for Helikopter er innfasing, drift og vedlikehold av NH-90 helikoptrene, har jeg som Leder i Målselv Venstre engasjert meg i den offentlige debatten om hvor et Nasjonalt kompetansesenter for helikopter skal ligge. Dette er politisk arbeid og ingen avispolimikk, slik som ordføreren i Målselv forsøker å få det til i sin ytring i Nye Troms lørdag 22. Mai 2010.

Målselv kommunes engasjement for opprettelsen av et nasjonalt kompetansesenter for militære helikopter, slik som det kommer frem i ordførerens ytring i Nye Troms er ikke kjent verken av formannskapet, kommunestyre eller administrasjonen i kommunen. Rådmannen har allikevel forstått at ordfører har vært opptatt av denne saken så lenge han har vært rådmann, og at ordfører har hatt utstrakt kontakt med fagmiljøene både sivilt, militært og politisk gjennom møter og reisevirksomhet. På lik linje med kommunestyret i Målselv synes Fylkesrådet og Fylkesordfører å ha vært ukjent med en mulig etablering av et nasjonalt kompetansesenter for helikopter på Bardufoss, før dette ble løftet opp på regionalt nivå av Målselv Høyre og Målselv Venstre.

På spørsmål om kommunes deltakelse i arbeidet med opprettelsen av et nasjonalt kompetansesenter for helikopter svarer ordføreren: På bakgrunn av Dokument vedtak nr. 8:69 (2004-2005) hvor 337 skvadronen skal stasjoneres på Bardufoss og vedtak nr. 8:70 (2004-2005) om et initiativ overfor næringslivet i Rogaland med tanke på å bygge en helikoptersimulator for NH90 på Sola, anbefalte Marit Nybakk at miljøet på Bardufoss v/Viggo Fossum skulle innlede et samarbeid med miljøet i Stavanger v/Ole Petter Bakken. Videre sier ordføreren at siden de to dokument 8-vedtakene har satt fokus på Bardufoss og Stavanger, har man fortsatt diskusjonen omkring to senter for helikoptervedlikehold, Bardufoss i nord og Stavanger i sør. Dette kan være grunnen for at han argumenterer for et sivilt kompetansesenter på Sola og et militært kompetansesenter på Bardufoss. Siden forutsetningene for opprettelsen av et nasjonalt kompetansesenter for helikopter bygger på statlig finansiering og vedlikeholdsoppgaver som er knyttet til NH90, som Stortinget har bestemt skal stasjoneres og vedlikeholdes på Bardufoss, ser jeg ingen grunn til å opprette to kompetansesenter. Oppgaver, utdannelse og kompetanse som naturlig hører hjemme på Bardufoss, Troms og i Nord Norge, skal ikke overføres til Sola regionen og Østlandet.

Det er direkte feil når ordfører sier at NHO og LO tok initiativet til utredningen om et nasjonalt kompetansesenter for helikopter. Industrien i Norge tok høsten 2007 initiativet for å se på muligheten for å etablere et nasjonalt kompetansesenter for helikopter. Thales Norway AS, Bristow Norway AS (tidligere Norsk Helikopter AS), Østnes AS samt helikopter miljøet på Bardufoss gikk sammen og fremmet søknad om en utredning for eventuell etablering av et nasjonalt kompetansesenter for helikoptertjeneste, for å understøtte Forsvaret, redningstjenesten og olje- og gassektoren. I søknaden sies det at Soria Moria erklæringen skal vektlegges og perspektivet på nordområdene skal ivaretas gjennom samarbeide med sivilt/militært luftfartsmiljø i Stavanger Regionen og på Bardufoss. Ole Petter Bakken skrev under søknaden om midler til studien for et nasjonalt kompetansesenter for helikopter, som ass strategi direktør i Thales. Regjeringen støttet utredningen med 8 millioner kroner og studien ble utarbeidet av Thales Norge, med støtte fra FD, Forsvaret og representanter for industrien i Norge, med Ole Petter Bakken som prosjektleder. Verken Bardufoss miljøet eller Nord Norge synes å være representert i arbeidet med studien. Hvem som har representert helikoptermiljøet på Bardufoss er ukjent. Forsvarsdepartementet har sendt forstudien på høring i regjeringen og sier at funn og anbefalinger i rapporten vil vurderes opp mot andre muligheter nasjonalt og internasjonalt og det tas sikte på å informere Stortinget om saken inneværende sesjon.

Forsvarsdepartementet skrev i iverksettingsbrevet til forstudien at det skal arbeides med utgangspunkt i den forutsetning at et kompetansesenter skal lokaliseres på Sola med en satellitt på Bardufoss, for å dekke nordområdene. Forstudien går langt i å anbefale en slik løsning. Derfor engasjerer Målselv Venstre seg i den offentlige debatten om hvor et nasjonalt kompetansesenter for helikopter skal ligge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**