De borgerlige sikret varig vern av Urheia

For ytterligere presisere at de borgerlige partiene ikke på noe tidspunkt har hatt intensjon om etablering av boliger i Urheia eller i den søndre del av Buvikplatået (slik enkelte iherdig har antydet) vedtok bystyret med 17 (Frp., Krf., Høyre og Venstre) mot 14 stemmer å be rådmannen sørger for å igangsette en prosess som skal lede frem til fredning av Urheia, samt det resterende området av Buvikaplatået som ligger sør for angitte strek/(utbyggingsareal).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Dag Jørgen Hveem (V) var kritisk til saksfremlegg som han mente gikk utenfor bystyrets tidligere vedtak

Dag Jørgen Hveem (V) var kritisk til saksfremlegg som han mente gikk utenfor bystyrets tidligere vedtak
Foto: Jan Einar Henriksen

Dag Eikeland (Frp) fremmet på vegne av Frp., Krf., Høyre og Venstre forslaget, som innebar en kritikk av rådmannens saksfremlegg hvor det ble foreslått anlagt boliger i et område hvor bystyret ikke ønsket å utvikle, og hvor de borgerlige partiene klart ønsket å etablere en buffer mellom Urheia og det eventuelle boligområdet i nedre del av Buvikplatået. Lengst i kritikken gikk Venstres Dag Jørgen Hveem som mente det var kritikkverdig og han poengterte samtidig at det her var snakk om å få til en ny analyse basert å de forutsetninger bystyret vedtar og ikke et endelig vedtak av utbygging.

 Urheia får varig vern og de borgerlige følger opp tidldigere vedtak om tolett og lysløype

Urheia får varig vern og de borgerlige følger opp tidldigere vedtak om tolett og lysløype
Foto: Jan Einar Henriksen

Her er hele forslaget:
Det innhentes en ny landskapsanalyse med sikte på å vurdere grunnlaget for igangsettelse av detaljplanlegging (planprogram, reguleringsplan) for deler av Buvikplatået iht. nærmere stedsspesifikasjon (se bystyrets vedtak inntatt i rådmannens saksfremlegg i sak 37/10: "Skråning på nordøstlig side av Buvikplatået"). Formålet med analysen er å få vurdert om det er grunnlag for å endre gjeldende reguleringsplan for Urheia datert 20.02.97, slik at begrensede deler av området Buvikaplatået endres fra friluftsformål til boligformål.

Da bystyret er av den oppfatning at arealanalysen fra landskapsarkitekter Grindaker AS dat. mars 2009 ikke er dekkende for det aktuelle området, ønskes en ny vurdering hvor endrede kriterier legges til grunn. Dette da arealet som ble avsatt til formålet er strukket imot sør og innebærer en ikke ønsket utvidelse av det området bystyret ba om å få analysert.

Bystyret ønsker samtidig å presisere at Risør har tradisjoner for å bygge oppover i skråninger og heier, med sjøutsikt som et fortrinn. Dette ønsker bystyret tatt med som et positivt element i den videre utredning.

At dette vil medføre at en eventuell ny bebyggelse vil bli noe synlig fra sjøen, mener bystyret også skal veie positivt.

Rådmannen skal samarbeide tett med leder av Hovedutvalg for plan, miljø og tekniske tjenester, og sørge for at ny arealanalyse blir igangsatt snarest, med de nye kriterier, premisser og forutsetninger som bystyret legger til grunn. Dette innebærer bl.a. at mandat og kontrakt med et nytt analyseselskap skal inngås i samråd med HU-lederen, og at eventuelle endringer underveis ikke skal gjøres uten politisk forankring.

Bystyret ønsker samtidig at rådmannen sørger for å igangsette en prosess som skal lede frem til fredning av Urheia, samt det resterende området av Buvikaplatået som ligger sør for angitte strek/(utbyggingsareal). Som vist på kart datert ..

Bystyret har ingen prinsipielle innvendinger mot at en eventuell offentlig eller privat utbygging av Buvikaplatået baseres på markedsprising ved salg av tomter/boliger.
——— ———- ———-
For området: (Leideren — Flisvika) vil en be om en ny utredning med like vilkår/kriterier som Buvikaplatået. Samt en nærmere vurdering av utbygging/fortetting på Pettersmyr.

For området: (Frydendal — Kirkegården) ansees området for mulig utbygging/fortetting men da i privat regi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**