Venstre vil ha helhetstenkning i kommuneplanen

Venstres Geir Helge Sandsmark savnet mål, tiltak og kommunens utfordringer i utkastet til kommuneplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Vi har foran oss et høringsutkast til kommuneplanens samfunnsdel. Den inneholder en del statistikk og annen beskrivelse av kommunens tilstand. Dette er fint utført arbeid, men jeg savner en beskrivelse av utfordringer, mål og tiltak slik plan- og bygningsloven krever av kommuneplanen.

Geir Helge Sandsmark

Foto: Kjartan Allmenning

Dette er beklagelig, ikke bare fordi planen ikke oppfyller lovens krav, men mest fordi man ikke utnytter de mulighetene som ligger i det å lage en helhetlig plan. Her kan man se sektorene samlet og hele kommunen samlet. Her kan man drøfte de problemstillingene som berører alle deler av kommunen og som varierer fra sted til sted, som for eksempel hvor viktig skolen er for Idd og Enningdalen, ønsker vi utflytting av handelsvirksomhet fra sentrum til Svingenskogen? Hva vil vi med havneområdet? Ingen slike problemstillinger er berørt, naturlig nok, da planen ikke behandler mål eller utfordringer.

Her har både vi politikere og Haldensere for øvrig en stor jobb å gjøre i høringsperioden slik at planen kan bli det nyttige verktøyet vi trenger for god utvikling av Halden kommune.

Jeg vil gjerne minne om følgende tekst fra kommunestyrets vedtak 16.06.2009 "Åpne folkemøter og møter med myndigheter og berørte parter er en vesentlig del av medvirkningsprosessen. " Så langt har det så vidt jeg vet ikke vært arrangert slike folkemøter. Dette er svært beklagelig. Medvirkning er viktig både for å få nyttige innspill fra befolkningen og for at planen har tilslutning blant byens innbyggere. Det er tross alt Haldenserne selv som både skal leve med byen slik den utvikler seg og som vil ta de tyngste takene i den videre utviklingen av Halden. Jeg håper derfor at denne delen av vedtaket fra kommunstyret blir iverksatt nå under høringsprosessen.

Forslag til vedtak (tillegg – 1) fra Geir Helge Sandsmark(V):
Hovedutvalget vil at planen skal styrkes på identifisering av utfordringer og mål for Halden kommune i planperioden, jfr plan- og bygningsloven §§11-1 og 11-2. Planen skal også inneholde en handlingsdel (§11-1).

Forslag til vedtak (tillegg – 2) fra Geir Helge Sandsmark(V):
Hovedutvalget forusetter at administrasjonen arrangerer folkemøter under høringsprosessen i tråd med kommunestyrets vedtak av 16.06.2009

Saken er omtalt i papirutgaven av HA 27. mai

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**