Regjeringen motarbeider stortingsvedtak

-Regjeringen trenerer stortingsvedtak om innfasing av helikopterbase på Bardufoss, påpeker leder av Målselv Venstre.

Regjeringen har ikke behandlet forstudien om en mulig etablering av et nasjonalt kompetansesenter for helikopter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Rolf Austgard

Foto: Vidkunn Haugli

Venstres Rolf Austgard er svært kritisk til at regjeringen trenerer stortingsvedtak om etablering av base for NH90-helikoptre på Bardufoss. Samtidig har man bestilt en studie for helikopterkompetansesenter på Sola. -Regjeringen bevilget 8 millioner kroner for å tekkes den sivile flyindustrien til å undergrave vedtak fattet av Stortinget, og stortingspolitikere har gjentatte ganger måttet påvirke Regjeringen til å instruere Forsvaret for å gjennomføre de vedtak som Stortinget har gjort, sier Austgard.

Helikopter

Foto: Microsoft

Industrien i Norge tok høsten 2007 initiativet for å se på muligheten for å etablere et nasjonalt kompetansesenter for helikopter på Sola. Thales Norway AS, Bristow Norway AS, Østnes AS gikk sammen og fremmet søknad om en utredning for eventuell etablering av et nasjonalt kompetansesenter for helikoptertjeneste på Sola, for å understøtte Forsvaret, redningstjenesten og olje- og gassektoren.

Ole Petter Bakken ass strategi direktør i Thales, skrev søknaden til FD om midler til studien for et nasjonalt kompetansesenter for helikopter, lokalisert til Stavanger. Regjeringen støttet utredningen med 8 millioner kroner og studien ble utarbeidet av Thales med Ole Petter Bakken som prosjektleder, med støtte fra FD, Forsvaret og representanter for industrien i Norge.

-Denne mulighetsstudien for etablering av et nasjonalt kompetansesenter for helikopter på Sola, svekker den naturlige utviklingen av Bardufoss som helikopterbase, sier Austgard og påpeker at Stortinget har bestemt at Bardufoss flystasjon skal være hovedbase for fremtidig helikopterstruktur i Forsvaret, noe som er utdypet i svar fra Forsvarsministeren på spørsmål fra Bendiks H. Arnesen i Stortinget 21. januar 2009.

Forsvarsdepartementet skrev i iverksettingsbrevet til forstudien at det skal arbeides med utgangspunkt i den forutsetning at et kompetansesenter skal lokaliseres på Sola med en satellitt på Bardufoss for å dekke nordområdene. -Dette er jo i tråd med industriens søknad og ønsker om å etablere et kompetansesenter på Sola, kommenterer Austgard.

-Stoltenberg-regjeringen har vist svak styringskraft overfor Forsvaret om hvor og hvordan de nye NH-90 helikoptrene for kystvakta og fregattvåpnet skal innfases, driftes og vedlikeholdes. Stortingspolitikere har gjentatte ganger måttet påvirke Regjeringen til å instruere Forsvaret for å gjennomføre de vedtak som Stortinget har bestemt, sier Austgard. Han er tydelig på at det er mest naturlig å etablere kompetansesenteret der de nye helikoptrene til kystvakta og fregattvåpnet faktisk skal stasjoneres. -Det vil bidra til rasjonell drift av den fremtidige helikopterflåten. Det operative tyngdepunktet vil være Nord-Norge, og Bardufoss har nærhet til prioriterte operasjonsområder, avslutter Austgard.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**