Offentlig sektor trenger modernisering

Skal vi sikre morgendagens velferd er Norge helt avhengig av en kraftig modernisering av offentlig sektor. En mer moderne offentlig sektor er et selvstendig mål, men også viktig fordi det bidrar til mindre press på konkurranseutsatt industri og næringsvirksomhet. Venstres landsstyre ber regjeringen om dette arbeidet startes allerede nå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Fornye skattesystemet - grønn skatt

Foto: Venstre

Venstre er i mot regjeringens logikk som teller antall ansatte i offentlig sektor som mål for velstandsutviklingen. Venstre vil snu denne logikken og heller måle hva brukerne faktisk får igjen av tjenester for de pengene som brukes. Når motstand mot privat initiativ hindrer bygging av omsorgsboliger av boligbyggerlag, styrer frykten og ikke fornuften. Vi må bort fra gammeldags rød logikk, til moderne og liberal velferdspolitikk.

Et viktig grep for å gi et bedre tilbud er Venstres kommunereform. Venstre ønsker en kommunereform der flere offentlige oppgaver blir desentralisert fra staten og fylkeskommunene til kommunene. En slik reform krever etter Venstres syn en ny kommunestruktur. Det nye kommunekartet i Norge vil etter en slik reformprosess ha større kommuner med større ansvar enn dagens, spesielt innen velferdstjenester og helsevesen. Dette vil gi rom for mer samhandling, bedre tjenester og større samfunnsøkonomisk gevinst. Gjennom bedre primærhelsetjenester, kan man gi flere pasienter et godt tilbud på riktig tidspunkt.

Best mulig tilbud
Venstre vil at velferdssamfunnets tjenester i all hovedsak skal være offentlig finansiert og det offentliges ansvar. Venstres grunnsyn er likevel at det viktigste er at brukerne får et best mulig tilbud, ikke hvem som driver tilbudet. Derfor er Venstre åpen for konkurranseutsetting som virkemiddel for å gi folk et best mulig tilbud. I tillegg til å finne gode løsninger i hver enkelt kommune for fornuftig bruk av konkurranseutsetting, bør man også på statlig nivå se hva som kan konkurranseutsettes.

Redusere antall direktorat og tilsyn
Hovedvekten av statlige tilsyn og direktorater har kommet de siste 15-20 årene. Dette har ofte ført til avpolitisering av vanskelige politiske spørsmål som asylpolitikk, helsepolitikk og ressursforvaltningspolitikk. Ikke bare er dette ineffektiv bruk av offentlige midler, det er også en fare for demokratiet. Venstre vil derfor at antall direktorat og tilsyn reduseres, at antall ansatte reduseres og at hensiktsmessigheten av de ulike direktoratenes oppgaver, reguleringer og kontrollfunksjoner gjennomgås med sikte på å tilbakeføre politiske funksjoner til folkevalgte organer.

Venstre vil:
Gjennomføre en kommunereform der flere offentlige oppgaver flyttes fra staten til sterkere kommuner
Gjennomgå statlige tilsyn og direktorater med sikte på å styrke folkevalgte organers makt og i denne sammenheng ha som mål å redusere antall tilsyn og direktorat.
At offentlig sektor måles ut fra resultater og ikke antall ansatte.
At der tjenesten kan forbedres med konkurranseutsetting bør dette benyttes.
Legge bedre til rette for et godt samarbeid mellom offentlig sektor og frivillige organisasjoner.
Legge til rette for et mer balansert arbeidsmarked, der andelen sysselsatte i offentlig sektor ikke er for stor.

Foreslått av Jonas Stein Eilertsen og vedtatt av Venstres landsstyre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**