Ordføreren i Gran kommune ser ingen grunn til å ta initiativ om å fremme sak om innføring av meldeplikt for skogshogst

Styret i Gran Venstre har diskutert svaret fra ordføreren i Gran vedrørende spørsmålet om skogsforvaltningen i Gran kommune, og etterlyser fortsatt en mer offensiv holdning fra kommunen side

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Styret i Gran Venstre takker for ordførerens grundige svar på vår henvendelse om. skogsforvaltningen i kommunen.

Gran Venstre tar ordførerens svar til foreløpig etterretning. Dette med bakgrunn i at vi har forståelse for de konsekvensene som en slik forvaltning vil medføre for kommunen. Men Gran Venstre viser til det som ordføreren selv påpeker om at det ikke kan utelukkes at det kan forekomme enkelte uheldige hendelser. Det kan med andre ord heller ikke utelukkes at slike hendelser også kan få negative konsekvenser for kommunens biologiske mangfold. Vi mener derfor at kommunen uansett i større grad bør informere og veilede om ansvaret som den enkelte skogeier har i forhold til Naturmangfoldloven. Dette for i størst mulig grad forebygge at det oppstår slike uheldige hendelser med påfølgende mulige konsekvenser.

Med hilsen

Hanne Magnussen
Leder
Knut Viset
Nestleder/sekretær

Her er svaret fra ordførenen

Svar på Venstres skriftelige henvendelse vedrørende meldeplikt etter skoglovens § 11.

Skogbrukslovens § 11, gir kommunene anledning til å gjøre vedtak om at skogeiere skal melde inn planer om hogst og tiltak knyttet til forynging og stell av skog, for å holde kontroll med at loven blir fulgt. Meldeplikten kan gjelde en eller flere skogeiere, i hele eller deler av kommunen.
I Gran kommune, som i de aller fleste av landets øvrige kommuner, er det ikke innført slik meldeplikt på hogst. I Oppland er det bare innefor grensa for Oslomarka, at det er meldeplikt.

Skogbruksloven bygger på prinsippet om frihet under ansvar.
Gjennom skogbrukets eget system "Levende skog standard" forventes det at skogeier ivaretar hensynet til biologisk mangfold, på en god måte. Tømmerkjøperne, som for eksempel Viken skog, har plikt på seg til ikke å kjøpe tømmer som er hogget innenfor områder som er blant de utvalgte områdene, registrert med biologisk mangfold, MIS-figur.

I Gran ble det i forbindelse med ny skogtakst, gjort mange registreringer i 2003/2004. Registreringene ble gjort ved systematisk befaringer i skogområdene og kartfesting av tidligere registreringer. Etter registreringene, ble det gjort et utvalg av registrerte områder, som så ble lagt inn i den enkelte skogeiers driftsplan. Utvalget av områder ble gjort gjennom et samarbeid mellom de som gjorde registreringene, kommuneadministrasjonen og organisasjonene innen skogbruket, blant annet Viken skogs biolog.
For de utvalgte områdene, MIS-figurer, er det lagt retningslinjer for skjøtsel. Når det gjelder spillplasser, er det tillat med en form for gjennomhogst, der uttak av tømmer skal reduseres jo nærmere spillplassen en kommer.
Den enkelte skogeier forplikter seg til å følge disse anbefalingene.

I tillegg til disse registreringene, har enkelt av almenningene, i samarbeid med jeger- og fiskeforeningene, gjort tilleggsregistreringer av spillplasser.

Vårt inntrykk er at skogeierne i stor grad følger opp dette, men at det kan forekomme enkelte uheldige hendelser, kan ikke utelukkes.

Det er fortsatt noe mangelfulle registreringer av biologisk mangfold, innen kommunens grenser. Dette gjelder både innefor ulike deler av det biologiske mangfoldet og innenfor geografiske områder. Registrering av alle typer biologisk mangfold er svært krevende. Her kreves spesialkompetanse innenfor mange fagfelt, som planter, sopp, fugler, innsekter, vilt m.m. Slike kompetanse besitter ikke kommunen, slik at tjenestene eventuelt må kjøpes.
Bedre registreringer krever at det prioriteres resurser til dette.

Naturmangfoldloven setter forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer, og for arter. For at disse målene skal kunne nås, pålegges enhver en generell aktsomhetsplikt med hensyn på tiltak som kan skade naturmangfoldet.
Dette gir alle grunneiere en plikt på seg til ikke å gjennomføre tiltak, inkludert ikke meldepliktige tiltak som hogst, som kan skade det biologiske mangfoldet, før eventuelle undersøkelser er gjort. Mangelfull kunnskap fritar ikke for denne aktsomhetsplikten.

En kan ikke se at kommunen pr. dags dato har informasjon eller signaler som tilsier at kommunens rolle i forvaltningen av skogresursene innen kommune, bør endres.
Ordfører har tiltro til at skogeierne forvalter sine skogarealer i tråd med deres egen "Levende skog standard" og Naturmangfoldloven.

Ordfører kan ikke se at det på det nåværende tidspunkt, er grunnlag for å ta initiativ til en sak for å innføre generell meldeplikt, hjemlet i Skogloven, for all hogst i Gran.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**