Verdens miljødag!

En liten påminnelse fra leder i Namsos unge Venstre Trine Lise Hegdahl og leder Geir Olav Knappe i Namsos Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Det var på denne dagen i 1972 at den første FN konferansen om miljø ble åpnet. 5. juni er blitt verdens miljøverndag. FN har valgt 2010 som det internasjonale naturmangfoldåret.
Mangfoldet i naturen går tapt i et stort tempo. Menneskelig aktivitet står for det meste av tapet. En av de viktigste enkeltårsaker er utnyttelsen av nye arealer. Den globale økonomien påvirkes sterkt av hvordan naturen forvaltes. The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) har beregnet det årlige tapet som følge av avskoging til mellom tre og sju prosent av verdens bruttonasjonalprodukt.
Det burde også være en tankevekker at mens forskerne oppdager nye arter blir enda flere utryddet for godt. Det finnes trolig over ti millioner arter, men bare litt under to millioner er beskrevet av vitenskapen. I Norge regner man med at det er omtrent 60.000 arter. Under 20.000 er vitenskaplig utforsket.
Samtidig som dette skrives fosser oljen ut i Mexico-gulfen. Norge står nå — sammen med alle verdens land — foran vendepunktet i politisk kurs. Vi må omstille oss fra bruk av fossil energi; kull, olje og gass, til lavutslippssamfunnet, basert på fornybare energikilder.

Namsos Venstre - 27.01.10

Foto: Nils Trana

De land som går i front, vil være best rustet til å møte morgendagen. Ikke bare med bedre miljø, men også med et mer tilpasset næringsliv og en bedre velferd. Norge trenger en grønn økonomi. En slik omstilling er krevende, men gir også nye muligheter. Miljøbedriftene blir morgendagens vinnere.
Venstres åtte miljøprinsipper
1. Rett til et rent miljø (Grunnloven § 110 b).
Tilgang til ren natur, jord, luft og vann er en grunnleggende rettighet for alle borgere, også våre etterkommere.

2. Føre var-hensyn
Tvil om eventuelle negative effekter må komme naturen til gode. Naturressurser må utnyttes med et langsiktig perspektiv.

3. Forurenseren skal betale
Den som står for forurensningen/utslippene, skal betale for disse. Det skal lønne seg å ta miljøhensyn.

4. Fra rød til grønn skatt
Skatte- og avgiftssystemet skal stimulere til mest mulig miljøtilpasset atferd. Økt skatt på forbruk og miljøskadelig atferd (grønn skatt) skal kompenseres med lavere skatt på
arbeid (rød skatt).

5. Bruk av best tilgjengelig teknologi / beste miljøpraksis
For å sikre en stadig bedre miljøadferd, må alle virksomheter og samfunnsområder anvende best mulig miljøteknologi og miljøpraksis.

6. Effektiv ressursbruk
Naturressursene er ikke utømmelige. Et produkt er en ressurs også når det er blitt avfall, fordi avfallet kan gjenbrukes, gjenvinnes eller energiutnyttes.

7. Rett til miljøinformasjon
Informasjon om helse og miljø må gjøres tilgjengelig slik at borgere og virksomheter kan ta valg ut fra hensynet til fellesskapet og framtiden.

8. Lokal forankring
Lokale miljøproblemer bør forvaltes og løses lokalt. Nasjonale og globale miljøproblemer bør forankres lokalt slik at de beste løsningene kan velges.

Venstre prioriterer miljøet og framtida først.

Sine Lise Hegdahl, Leder Namsos Unge Venstre
Geir Olav Knappe, Leder Namsos Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**