Nøkkeltiltak for Vestlandet!

(Leserinnlegg) Venstre mener det er viktig å sette i verk nøkkeltiltak for Vestlandet. For å få det til er det viktig med et bredt samarbeid mellom fylkene i landsdelen og at vi tenker nytt og alternativt. En av de største utforordringene i dag er stamveisambandet på Vestlandet. Venstre mener derfor standardheving på E39 må prioriteres og at det må skje en samlet planlegging av dette stamveisambandet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Tilbakeføringer til Vestlandet
Det er ikke godt nok kjent i Norge hvor stor del av verdiskapingen som finner sted på Vestlandet. I fra Oslo klages det ofte over at det gis "subsidier" eller overføringer til distriktene. Som Averøy-ordfører Jarle Haga (V) understreket på Møre og Romsdal Venstres representantskapmøte i Molde i slutten av mai, er slike forestillinger en forvrengning av sannheten. Vestlandet betaler i dag mer inn til sentralt nivå enn det kommunene får tilbake: – Jeg understreker alltid at det er snakk om tilbakeføringer, ikke overføringer, sa Haga til forsamlingen og understreket med Averøy som eksempel.

På tide med ny vei

Stamveisambandet E39
Venstre mener at Vestlandet skal bindes bedre sammen, Venstre vil derfor prioritere E39 fra Rogaland til Sør-Trøndelag grense og på landsstyremøtet i juni vedtok partiet en uttale om dette der det blant annet heter: " Venstre vil prioritere en forsert utbygging av Kyststamvegen, E39. Det er svært viktig for landsdelens næringsliv, for bedre kollektivtransport og for turismen at planlegging og utbygging kommer i gang. Venstre mener veganlegget må planlegges samlet, med færrest mulige konfliktpunkt som samleveg for lokaltrafikk. Dette vil gjøre prosjektet robust både med hensyn til mennesker og miljø."

Vi trenger en effektiv fremkommelig stamveg langs Vestlandet som binder regionen sammen og vi trenger en samlet planlegging av denne stamvegen. Et minimumskrav er at hele E39 får gul skillelinje. Dette er ikke minst viktig for å transportere produktene våre ut til markedene, og det vil være viktig for å få på plass en effektivt ekspressbussamband fra Stavanger til Trondheim.

Jernbane og bil
Samferdselspolitikk er viktig, men må tenkes differensiert fra landsdel til landsdel. Omkring de store byene og mellom disse bør det bygges ut et langt bedre togtilbud enn i dag. I arbeidet med å etablere hurtigtog mellom det store byene må også muligheten for å få en linje mellom Ålesund og Dombås utredes. I store deler av distriktene er likevel bil det eneste og beste transportmidlet og slik vil det være også i fremtiden. Derfor er gode veier både viktig og miljøvennlig. Samtidig fortsetter vi kampen for biler som gir mindre forurensing.

Næringsliv
Også på andre områder bør samarbeidet på Vestlandet bli styrket. Næringslivet i landsdelen har mye felles, og vi har en lang vei å gå for å bedre samarbeidet både mellom offentlige myndigheter og private aktører.

Et tiltak vi ser fram til med spenning er etableringen av regionale forskningsfond, der de første midlene vil bli lyst ut i høst. Dette må bli en arena der forskningsmiljøene og næringslivet kan samarbeide om viktige tiltak for regionen. Et bedre samarbeid mellom offentlig sektor og næringslivet i fylket vil ikke minst være viktig for å synliggjøre felles utfordringer og spørsmål overfor sentrale myndigheter og aktører i Oslo.

Jens Johan Hyvik

Foto: Venstre

Forvaltningen
I dag er det også mange kunstige skiller på forvaltningsnivå. For eksempel er spesialisthelsetjenesten delt mellom regionene helse Vestlandet og helse Midt-Norge. Samarbeidet mellom disse regionene har opplagt stort forbedringspotensial.

Et annet eksempel er kommunestrukturen. Svarer dagens kommunegrenser dagens utfordringer med hensyn til bosetningsstruktur, arbeidsmarked, arealplanlegging og næringsutvikling? Kommunene Ørsta og Volda vedtok i vår at kommunaldepartementet skal utrede en eventuell sammenslåing av de to kommunene. Konklusjonene er ikke tatt, men vi må tore å tenke nytt, alternativt og fremtidsrettet både her og andre steder!

Mer samarbeid
Dette er bare noen saker der vi mener det må iversettes nøkkeltiltak og få til et tettere politisk samarbeid mellom Vestlandsfylkene. En videreutvikling av samarbeidet mellom Vestlandsfylkene kan gjerne skje innen de strukturelle rammene som eksisterer, men samarbeidet bør utvikles og bli langt tettere enn i dag.

Jens Johan Hyvik
Fylkesleder, Møre og Romsdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**