Helikopterkompetansesenter for NH-90

Rolf Austgard fikk i dag svar fra statssekretæren i FD. Her kommenterer han svaret og ber Ingebrigtsen se koblingen mellom lokaliseringen av NH-90-helikoptrene og et nasjonalt helikopterkompetansesenter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Helikopterkompetansesenter for NH-90

Av Rolf Austgard, leder Målselv Venstre

Først av alt vil Målselv Venstre gratulere deg med utnevnelsen som ny statssekretær i Forsvarsdepartementet, og vi takker for ditt svar (Nye Troms 1. juli), som jeg her vil kommentere.

Gjennomførbarhetsstudien
Når det gjelder gjennomførbarhetsstudien for et mulig nasjonalt kompetansesenter for helikopter viser departementets engasjement et annet syn enn hva statssekretæren gir utrykk for. I oppdrag fra Forsvarsdepartementet til Forsvarsstaben 9. mai 2008 står det: – Forstudien skal arbeide med utgangspunkt i den forutsetning at et kompetansesenter skal lokaliseres på Sola med en satellitt på Bardufoss for å dekke nordområdene og Forsvarets behov for et kompetansesenter er knyttet til anskaffelsen av nytt kystvakt- og fregatthelikopter NH-90. Dette forsterkes ved at det i studien står: – På oppdrag fra Forsvaret har vi gjennomført en mulighetsstudie for etablering av nasjonalt kompetansesenter for helikoptertjenester. Senteret er ment å ivareta Forsvaret sitt behov for logistikktjenester (design, teknisk støtte, vedlikehold og forsyning av reservedeler og komponenter) etter at nåværende kontrakter med NHIndustries går ut i 2013.

Det er på bakgrunn av dette jeg spurte om forutsetningene til departementet har endret seg, noe stassekretæren svarer et klart nei på. Vil man ikke ta inn over seg stortingsvedtaket om at de nye helikoptrene NH-90 faktisk skal ha Bardufoss flystasjon som hovedbase?

Ulogisk logistikk
Statssekretæren har rett i at et kompetansesenter er et sivilt initiativ. 17. okt 2007 søker Thales Norway på vegne av samarbeidspartnere om støtte til et forprosjekt for etablering av et kompetansesenter for helikopter i Norge. I søknaden er Stavanger pekt på som lokaliseringssted for etablering av et kompetansesenter. I tillegg var det ønskelig med et lokaliseringssted i Nord-Norge som følge av økt fokus og aktivitet i nordområdene. På bakgrunn av søknaden fra den sivile flyindustrien, bestiller Forsvarsdepartementet en studie om et nasjonalt kompetansesenter for helikopter lokalisert til Sola med en satellitt på Bardufoss, til en kostnad på 8 millioner kroner, hvor ass strategi direktør Ole Petter Bakken fra Thales Norway blir prosjektleder.

Samarbeid eller samhørighet?
Jeg forstår ikke presiseringene fra statssekretærene om at dette er en sak der man må tenke samarbeid og ikke konkurranse. Hvem er det som skal samarbeide og hva skal det samarbeides om? Det nærmeste jeg kommer en forklaring på et eventuelt samarbeid er et brev fra ordføreren i Målselv i mai 2009 til Målselv Venstre hvor han forteller at Marit Nybakk som leder av Forsvarskomiteen har anbefalt miljøet på Bardufoss v/ Viggo Fossum til å innlede samarbeid med miljøet i Stavanger v/ Ole Petter Bakken. Gjennomførbarhetsstudien om et nasjonalt kompetansesenter for helikopter, som Ole Petter Bakken har vært prosjektleder for, bærer lite preg av et slikt samarbeid.

Dekke nasjonale behov
Venstre mener at det er de nasjonale behov som må være styrende for hvor et nasjonalt kompetansesenter for helikopter skal etableres og ikke den sivile flyindustriens interesser. Når forutsetningene for et nasjonalt kompetansesenter for helikopter er Forsvarets behov for logistikktjenester knyttet til nytt Kystvakt og Fregatthelikopter NH-90, kan et slikt senter ikke etableres andre steder enn på den hovedbasen som helikoptrene skal operere fra. Bardufoss flystasjon er valgt som hovedbase for NH-90, for her er erfaringene, kompetansen og nærheten til de prioriterte nordområdene hvor det er et økende behov for overvåkning og suverenitetshevdelse. Ved å legge et nasjonalt kompetansesenter for helikopter som bygger på vedlikeholdsoppgavene knyttet til NH-90 til Bardufoss, vil dette gi den nødvendige kompetanseoppbygging og vedlikeholdstrening for det personell som skal betjene og vedlikeholde helikoptrene ved internasjonale operasjoner og om bord i Kystvaktfartøy og Fregatter. Størst tilgjengelighet til lavest mulig kostnad oppnås ved å organisere vedlikeholdstjenesten for helikoptrene til den basen de skal operere fra.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**