Når skal kommunestyret behandle gransking?

Sivilombudsmannen henstiller Halden kommunen om å granske mulige misligheter. Lokallagslederne i Venstre, Høyre, Fremskritsspartiet og Senterpartiet har skrevet brev til ordføreren der de spør om når saken blir behandlet i kommunestyret. De har også skrevet til sivilombudsmannen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Halden Kommune
v/Ordfører

Ad: Sivilombudsmannens anmodning om uavhengig gransking av Halden Kommune

Vi viser til brev fra sivilombudsmannen, til Halden Kommune, datert 22. juni 2010, der sivilombudsmannen har flere anbefalinger for hvordan Halden Kommune kan rette opp sitt noe ryktebefengte omdømme. Blant annet anbefaler sivilombudsmannen at det opprettes et uavhengig granskingsorgan samt tipstelefon for anonyme tip

Norges Lover Lov Justis

Foto: Stein Inge Dahn

Slik vi ser det, gir sivilombudsmannen Halden Kommune en ny mulighet til selv å rydde opp i disse forholdene, Det er naturlig at ordføreren tar initiativ i saken og det er dette denne henvendelsen gjelder.

Med utgangspunkt i sivilombudsmannens brev, har vi følgende spørsmål:

Vil ordføreren ta initiativ til et kommunestyremøte, umiddelbart etter ferien, der sivilombudsmannens anbefalinger kan behandles som politiske saker?

Når kan dette møtet avholdes?

Vil sakskartet inneholde mandat for og sammensetning av et uavhengig utvalg for gransking av saker etter tips fra publikum?

Vil sakskartet også inneholde valg av nytt kontrollutvalg?

Våre partigrupper kommer gjerne med innspill til sammensetning av granskingsutvalg, mandat for dette samt forslag til sammensetning av nytt kontrollutvalg. Vi imøteser ordførerens svar på denne henvendelsen.

Med hilsen

Geir Helge Sandsmark, Leder Halden Venstre
Kari Buer, Leder Halden Senterparti
Eirik Milde,Leder Halden Høyre
Lars Petter Lie, Leder Halden Fremskrittsparti

Brevet fra sivilombudsmannen finner du hos HA på nett her
Se også oppslag hos NRK Østfold her

Her er meldingen til sivilombudsmannen:

Til Sivilombudsmann Arne Fliflet

Det vises til brev sendt fra Sivilombudsmannen til Halden kommune, datert 22.06.2010, angående en henstilling til undersøkelse av mulige misligheter.

Vi er tilfreds med at Sivilombudsmannen tar dette initiativet for å få en bred og uavhengig gransking av påståtte misligheter i Halden kommune. Vi understreker også at et viktig delmål med en gransking og opprettelse av en anonym tipstelefon vil være å få avgjort holdbarheten av en del rykter og påstander. Slik vil også en del slike rykter bli lagt døde samtidig som eventuelle misforhold blir tatt tak i. Dette er helt nødvendig for å gjenopprette innbyggernes tillit til Halden kommune som myndighetsutøver.

Opposisjonen i Halden kommune tok et tilsvarende initiativ i kommunestyret i mai-2009. Utdrag av protokollen fra dette møtet er vedlagt.

Vi vil nå rette en henvendelse til ordføreren for å få opp en sak i det første kommunestyret etter ferien. Brevet ligger vedlagt.

Dette til Deres informasjon

Med vennlig hilsen,

Lars Petter Lie, Leder Halden Fremskrittsparti
Eirik Milde,Leder Halden Høyre
Geir Helge Sandsmark, Leder Halden Venstre
Kari Buer, Leder Halden Senterparti

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**