To 1-10 skoler i Råde

Det siste året har Skolebruksplansutvalget jobbet med hvordan man skal strukturere skolebruken i Råde i årene fremover. Utvalget har sett på mulighetene for ulike strukturer, slik som to skoler i stedet for tre, nybygg i stedet for vedlikehold osv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Utvalget har konkludert med at dagens skolestruktur skal opprettholdes, og at man dermed skal bygge på Spetalen skole og Karlshus skole med henholdsvis 764 og 1100 kvadratmeter. I tillegg sier utvalget at Spetalen skole bør rehabilitere 1300 kvadratmeter av bygningsmassen.

Råde Venstre har tidligere klart sagt fra at vi ønsker to skoler i Råde i stedet for tre. Det er hovedsakelig pedagogiske tanker bak, men selvfølgelig også økonomiske. Tidligere har vi argumentert for å ha en 1-7skole og en ungdomsskole, men etter gode argumenter fra foreldre og nærmiljø, spesielt fra Saltnesområdet, ønsker vi to 1-10 skoler I Råde; En i Saltnes og en i forbindelse med dagens ungdomsskole i Karlshus.

Hovedargumentet for to 1-10 skoler i stedet for dagens struktur er at man da enklere kan lage en helhetlig pedagogisk plan for hver enkelt elev. I dag er det dessverre for vanntette skott mellom barneskolene og ungdomsskolen. I tillegg vil man kunne bygge bedre pedagogisk miljø for elever med spesielle behov ved to skoler enn tre, da to enheter gjør at hvert pedagogisk miljø blir store og mer sammensatt, og at man kan utnytte hver enkelt lærers styrker ennå bedre.

Slik det er i dag blir kommunedel KARLSHUS prioritert, mens bygdas største kommunedel SALTNES nedprioriteres gjennom at man må bort fra nærmiljøet for å gjøre selv den minste lille ting. Ved å la elevene gå på skole i sitt nærmiljø får man dyrket dette med et trygt nærmiljø til fulle også i Saltnes.

Økonomisk viser det seg at en løsning med å bygge ut dagens ungdomsskole i Karlshus til 1-10 skole er meget gunstig for kommunen. Bygget er i dag klargjort for en nærmere 100 elever flere enn i dag, samtidig som dersom man legger det tiltenkte tilbygget på Karlshus skole på ungdomsskolen vil kunne møte fremtidens elevantall samtidig som man får et helt nytt bygg å forholde seg til i stedet for et fra 60-tallet. Med en administrasjon og et skolebygg mindre for kommune sier det seg selv at det er penger å spare på dette.

Skolebruksplanrapporten antyder at en ny skole i Spetalen (inklusive ny gymsal) vil koste ca 63 mill, mens en rehabilitering/utbygging vil koste 38,3 mill. Råde Venstre mener at Råde kommune bør tenke på alle de pedagogiske fordelene det er ved en 1-10 skole i nærmiljøet, samtidig som man husker at forskjellen mellom tilbygg/rehab og ny skole er under 25 millioner. En sum som man sparer forholdsvis raskt inn ved at man har mindre behov for vedlikehold i mange år fremover ved to nye skolebygg enn to gamle. I tillegg vil også utgiftene til skoleskyss minimum halveres fra 4 millioner til under 2 millioner i og med at ingen fra Saltnes må fraktes til ungdomsskolen i Karlshus.

I debatten om skolestrukturen i skolen er det allikevel viktigst å legge vekt på at det er bred enighet om at skoleanleggenes funksjon som nærmiljøsentra må ivaretas og at det for foreldrene i tillegg til god tilretteleggelse av det pedagogiske miljøet viktig med godt tilpassede undervisningsarealer. Dette mener vi i Råde Venstre tas godt omhende med en skolestruktur som innebærer en 1-10 skole i hvert av våre to kommunesentra.

Hva man gjør med dagens skole på Karlshus er en annen sak men det flere mulige løsninger. En løsning er å knytte bygningsmassen opp mot syke- og aldershjemmet og bygge om byggene til omsorgsboliger og/eller sykehjemsplasser. Det er som kjent behov for mange flere av både omsorgsboliger og sykehjemsplasser i Råde, og det vil være en forholdsvis enkel sak å bygge om de allerede handikapvennlige bygningene om til dette. Bygningene ligger som kjent kun et steinkast unna dagens sykehjem, noe som vil bør kunne utnyttes i forhold til stordriftsmulighetene dette gir.

Christian Holstad Lilleng
Leder Råde Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**