Råde Venstres program for 2019-2023

Råde Venstre er et liberalt parti som har fokus på mennesker, natur og miljø. Ved å satse på barn og unges oppvekst og miljø, ser vi at vi legger grunnlag for trygge gode mennesker i samfunnet.

Noen av våre lokale saker (2019-2023)

Oppvekst, skole og barnehage.

For å kunne gi mennesker et godt og trygt miljø å bo og leve i, må vi også ha en bærekraftig natur og ikke minst et helhetlig tilbud. I dette forankrer vi et godt skolemiljø, gode barnehager og et godt SFO-tilbud, samt et helsetilbud knyttet opp mot skoler og barnehager med nok bemanning og god kompetanse til å fange opp utfordringer på et tidlig tidspunkt. Vi ser også viktigheten av et godt helsevesen som trygger eldre og psykisk syke i ulike faser.

Råde Venstre ønsker å styrke helsesøsterbemanningen i kommunen, og tilrettelegge for at flere ansatte i skoler og barnehager får mulighet til blant annet etterutdanning i fysisk og psykisk helse for barn og unge.

Råde Venstre vil arbeide for å få tilbake tannlegetjenesten i kommunen.

Råde har i siste valgperiode bygget/restaurert 2 stk skoler som Råde Venstre er stolte av å ha bidratt til å styrke. Vel så viktig som gode bygninger, er selve innholdet i skolen. Råde Venstre ønsker derfor å styrke bemanningen i småskolen som et ledd i tidlig innsats, og støtte og styrke den gode jobben skolefritidsordningene i kommunen allerede gjør.

Råde Venstre ønsker trygge skole- og fritidsveier for alle barn og unge i kommunen. I dette ligger en innsats for faktisk å få bygget en gang- og sykkelvei på Tombsletta.
Råde Venstre vil jobbe for at de eldste barna i barnehagen skal få tilbud om vanntilvenning for å redusere faren for drukning.

Natur og friluftsliv

Råde har en rik og mangfoldig natur med høyt biologisk mangfold som strekker seg fra Vansjø, Danserfjella og Solli til Sogn, Oven, Rørfjell, Saltholmen og Sletterøyene. Friluftsliv er avhengig av en god og bærekraftig natur. Råde Venstre ønsker blant annet å bygge et nytt utkikkstårn i Danserfjella ved Rådes høyeste punkt. Dette for å styrke friluftslivet i den delen av kommunen, gjerne i samarbeid med Våler kommune.
Råde Venstre vil også se på muligheter for å etablere natur- og kulturstier som også korresponderer med våre nabokommuners nettverk av stier for dermed å få et bredere natur-og friluftstilbud til kommunenes innbyggere.

Råde Venstre ønsker også å bidra til å tilrettelegge for pollinerende insekter.

Råde Venstre ønsker å begrense eller fjerne arter med høyt skadepotensial (tidl. svartelistede arter) med særlig fokus på stillehavsøsters, lupiner, rynkeroser og brunskogsnegler. Dette er arter som er utbredt i vår kommune, og som gjør stor skade. Vi ønsker å bidra til felles dugnader for å plukke/fjerne disse.

Plast og avfall

Råde Venstre ønsker å legge til rette for at alle kan plukke og levere plast fra vår kystsone på en enklere måte. Dette som et ledd i en mere miljørettet kommune.

Integrering og inkludering

Råde kommune har et inkluderings- og integreringsprogram for innvandrere. Råde Venstre vil følge opp medvandrertjenesten i integrerings og inkluderingsprogrammet i kommunen.

Råde Venstre har som mål å bidra til en kommune som er trygg og god å leve i, der oppvekst, og sosiale levekår er kjerneverdiene. I dette ligger god eldreomsorg, god hjelp og tilrettelegging for barn og unge, og de med spesielle behov.
Vi ser også behovet av et bredt kulturliv, god tilrettelegging for frivillige organisasjoner, og ikke minst gode friluftsområder som gir rike naturopplevelser.

Vi i Råde Venstre håper på din stemme!

Godt valg.