VIKTIG MED ÅPENHET

(Leserinnlegg Frøydis Austigard) Åpenhet og innsyn i offentlig forvaltning er viktig for at vi skal ha et velfungerende demokrati, og for at vi skal få en god forvaltning av samfunnets ressurser. Derfor har Venstre i en årrekke ledet an arbeidet for å få regelverk som sikrer større åpenhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I 2009 trådte ny Offentlighetslov i kraft. Den legger til rette for innsyn i flere dokumenter, og i flere offentlige selskaper og instanser. Men skal den nye loven få den ønskede effekt, må bestemmelsene være kjent og taes på alvor.

Derfor har Venstre bedt kommunal- og regionalministeren medvirke til at kommunene praktiserer den nye lovens intensjon og bokstav. Det trengs også et bredt engasjement i den enkelte kommune for å sikre dette.

Helseforetakenes drift og disposisjoner berører mange mennesker. De disponerer store beløp på vegne av fellesskapet. Derfor er det viktig å ha innsyn i hvordan helseforetakene styres og i hvilke prioriteringer som foretaes.
Venstre har tatt initiativ overfor helse- og omsorgsministeren for å få lovfestet åpne møter i foretakene. Vi har også bedt om at foretaksmøtene, hvor Staten gir viktige styringssignal til ledelsen, skal være åpne.

I siste kommunestyre stilte Molde Venstre spørsmål til ordføreren angående åpenhet i Kommunale foretak, aksjeselskap, Interkommunale selskap og Kommunal pensjonskasse. Svarene og reaksjonene i etterkant har vist at det var nødvendig å sette fokus på dette.
Men det er dessverre ikke bare Molde kommune dette gjelder. Derfor burde alle kommunale politikere gripe fatt i temaet åpenhet. Som lokalpolitikere er det en viktig del av ombudsrollen vi har tatt på oss.

Frøydis Austigard
Venstre
Kommune-/fylkespolitiker

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**