Tilsvar til ordføreren

Lokallagslederne og gruppelederne for V,H,FrP,MDG og SP har skrevet brev til Ordføreren der de kommenterer noen av hans påstander i et brev til Sivilombudsmannen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Halden, 25. juli 2010

Halden Kommune
v/Ordfører
Kopi: Sivilombudsmannen

Ad: Henstilling til Halden kommune om undersøkelse av mulige misligheter
Vi viser til Deres brev til sivilombudsmannen, deres ref 2010/3741-7, datert 9. juli 2010. Dette brevet inneholder negative karakteristikker av ikke navngitte andre politikere. Vi finner det oppsiktsvekkende og sterkt uheldig at Ordføreren på denne måten karakteriserer andre politikere i korrespondanse uten å gi disse noen mulighet til å imøtegå påstandene, som dels mangler konkrete begrunnelser i brevet, dels begrunnes gjennom tendensiøs utvelgelse av faktagrunnlag.

Dokument

Foto: Microsoft

Vi ønsker på denne bakgrunn å klargjøre noen forhold som Ordføreren berører i nevnte brev.
Først finner vi det hensiktsmessig å skille mellom forhold som berører det politiske arbeidet, herunder lovlighetsklager og forhold som gjelder selve forvaltningen, inkludert administrativ saksbehandling.

Selv om de politiske prosessene også har et klart forbedringspotensial, har disse så vidt vites aldri vært tema for gransking verken i forslagene fra opposisjonens side, kommunerevisjonens anbefalinger høsten 2009 eller i sivilombudsmannens henstilling. Likevel imøteser vi gjerne ryddigere politiske prosesser, eksempelvis gjennom rettidig utsendelse av komplette saksdokumenter også når sakene har vesentlig økonomisk omfang.

Behovene for gransking knyttes til interne prosesser og har bakgrunn i misnøye fra kommunens ansatte samt kommunens innbyggere og næringsdrivende. Det er med bakgrunn i ombudsrollen for oss politikere at vi har reist forslagene om gransking av slike saker. Vi finner det noe underlig at Ordføreren, som kommunens fremste tillitsvalgte, bruker dette som grunnlag for å påstå " I Halden ser det ut til at det er en koordinert kampanje mot både den politiske posisjon og administrasjonen som går ut på å fabrikkere påstander om misligheter og å spre usanne rykter." som det står i Deres brev.

Vi ønsker at Ordføreren i sitt svar på dette brevet også går nærmere inn på hva slags usanne rykter og påstander om misligheter han mener hvilke opposisjonspolitikere har framsatt.

Når det gjelder kontrollutvalget bekrefter vi med dette sivilombudsmannens uttalelse som også Ordføreren siterer i sitt brev: "Problemet i Halden, slik jeg ser det, er at det synes å være manglende tiltro blant et ikke uvesentlig antall innbyggere og folkevalgte til at de etablerte kontrollfunksjonene har den effekten lovgiver har forutsatt. Mye av debatten har dreid seg om kontrollutvalget i kommunen og dets sammensetning og behandling av saker".

Stemmegiving

Foto: Microsoft

Ordførerens redegjørelse for valget av kontrollutvalget kan vi langt på vei støtte, men vi har noen supplerende fakta. Et av de valgte medlemmene var på valgtidspunktet ansatt i kommunen og følgelig ikke valgbar. Videre het det i gjeldende utvalgsreglement, på valgtidspunktet, at kontrollutvalget skulle bestå av fem medlemmer mot tre som ble valgt. Ordførerens konklusjon om samsvar med kommuneloven kan slik være noe svakt fundert.

Nå er svekket tillit et større problem for kontrollutvalget enn valgformaliteter. Slik vi ser det, har spesielt avvisningen av Fagforbundets anmodning om gransking av visse personalforhold samt den særegne silingen av anonyme tips, innført av kontrollutvalget selv, svekket tilliten til dette utvalget som kontrollorgan for kommunens virksomhet. Tilliten ble ikke styrket gjennom brev, datert 6. mai 2010 fra utvalgets leder til Ordføreren. Dette brevet inneholder usannheter om utvalgets, til da, fungerende sekretær.

Avslutningsvis vil vi oppfordre Ordføreren til å sørge for at behandlingen av sivilombudsmannens henstillinger fører til vedtak som også de fleste opposisjonspolitikerne kan stille seg bak. Vi har forventninger til at en uhildet granskning vil kunne stoppe usanne rykter og påstander om, som Ordføreren selv uttrykker: "misligheter, kritikkverdige forhold, korrupsjon osv", uansett hva kilden til dette er. Et vedtak påtvunget gjennom et tradisjonelt posisjonsflertall vil neppe gi en eventuell gransking den tilliten som vi alle er enige om at Halden kommune trenger og fortjener.

For våre partiers del er følgende elementer avgjørende:
– Det må opprettes et uavhengig organ med flertall av personer utenfor Halden kommune, men der også posisjonen, opposisjonen, administrasjonen og de ansatte er representert.
– Det må gis lettvint anledning for å gi tips uten fare for represalier.
– Selve granskingsoppdragene må utføres av et eksternt revisjonsfirma valgt av granskingsorganet
– Det må velges et nytt kontrollutvalg

Vi diskuterer gjerne mandat og sammensetning for et uavhengig granskingsorgan

Med hilsen

Geir Helge Sandsmark

Foto: VHO

Geir Helge Sandsmark Leder Halden Venstre
Kari Buer, Leder Halden Senterparti
Eirik Milde, Leder Halden Høyre
Lars Petter Lie, Leder Halden Fremskrittsparti
Roar Günter Andersen, Gruppeleder (V)
Jon Ola Brevig, Gruppeleder (SP)
Carl-Victor Sundling, Gruppeleder (H)
Egil Lund Pettersen, Gruppeleder (FrP)
Vibeke Julsrud, Gruppeleder (MDG) og Leder, Miljøpartiet, De Grønne i Halden
Se Ordførerens brev til Sivilombudsmannen her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**