Arealsamarbeid må høyere på dagsorden

(Leserinnlegg i Tidens Krav juni 2010) Kristiansund Venstre vil ha et nærmere og mer forpliktende arealsamarbeid med Averøy enn det arealdelen av kommuneplana legger opp til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Revisjon av kommuneplanens arealdel skal opp til behandling i bystyret i Kristiansund. Rådmannen skriver i sitt saksframlegg at etterspørselssituasjonen for næringsareal er svært anstrengt i kommunen.

Venstre mener at i arealforvaltninga må Kristiansund og Averøy i større grad enn i dag ses i sammenheng. Med felles strategiske næringsplan for de to nabokommunene har vi allerede et godt grunnlagsdokument for samarbeid. Kristiansund Venstre vil ha et sterkere trøkk på dette samarbeidet. Næringspolitisk råd er utøvende organ for næringsplana, og kommunene må gjennom Næringspolitisk råd gi arealsamarbeidet større oppmerksomhet.

Kristiansund Venstre viser til spesielt to arealstrategier som er nedfelt i den strategiske næringsplanen for perioden 2006 — 2020:

– Arbeide for en optimal utnyttelse av felles tilgjengelige næringsarealer
– Arbeide for en rasjonell og hensiktsmessig arealforvaltning

Handlingsplanen for 2009-2010 ble vedtatt i bystyret 24.03.09. Punkt 3.4.6: “Sørge for at brukbart, tilgjengelig arealsettes av i arealplanleggingen for kommunen”, ble da tatt inn etter tilleggsforslag fra Høyres Gerhard Sæther. Venstre tolker at intensjonen i ordlyden er ment å gjelde arealer i både Averøy og Kristiansund. Vi vil i bystyrets behandling etterspørre hvordan dette er hensyntatt i forarbeidet til foreliggende forslag til revisjon av arealplan.

Behovet for å se Kristiansund og nabokommunenes arealtilbud og -behov i sammenheng gjelder både for næringsutvikling og utvikling av gode bolig- og rekreasjonsområder. I festtaler og i dokumenter er det pekt på Bremsnesfjordbassenget som en stor ressurs for utvikling av Kristiansundsregionen og Nordmøre for øvrig. Det har også Venstre pekt på i ulike sammenhenger. Neste steg er å gi dette et større innhold i praktisk politikk.

Venstre vil klart understreke at de to kommunene har behov for å forvalte sine ressurser og interesser sett fra eget ståsted. Begge kommuner vil legge til rette for nyetableringer og tilflytting, som igjen gir positive ringvirkninger for annen aktivitet og økte skatteinntekter.

Samtidig ligger det et betydelig potensial for økt verdiskaping og bolyst i at vi greier å harmonisere behovet for vekst og ønsket om vern innenfor en ramme som ivaretar miljø, folkehelse og næringslivets behov. Å samarbeide over kommunegrensene i et langsiktig perspektiv, mellom kommuner som gjensidig utfyller hverandre, er det beste for kommende generasjoner. Det gir oss større spillerom for å forvalte vern, friluftsinteresser, næringsinteresser, kommunikasjoner og behovet for attraktive boområder i en større helhet. Betydningen av å disponere areal ut fra en felles forståelse om den gjensidige kraft i et arealsamarbeid, må forsterkes og tydeliggjøres.

Kristiansund Venstre vil understreke viktigheten av å tiltrekke industri, utvikle reiseliv og for å skape gode bo- og rekreasjonsområder. Offshoreindustriens behov må ha en sentral plass innenfor en slik forståelse. Det må også gjelde på andre områder som bl.a. marin sektor og utvikling og produksjon av alternative energikilder.

Det er den siste tiden blitt mye diskusjon og fokus på enkeltsaker der det er interessemotsetninger. Venstre vil at diskusjonen fremover må bli tydelig på strategisk plan. Politikerne har ansvar for å vise retning på den utviklingen vi ønsker. Da må vi finne gode løsninger som tjener næringsliv og som er til befolkningens beste. Folkehelse og reiseliv har felles interesser. Infrastruktur og næringsliv påvirker hverandre. Hensyn må bli tatt til natur og miljø, og landskapsform.

Strategisk næringsplan for Averøy og Kristiansund er et viktig redskap i arealplanarbeidet.

La dette bli mulighetenes diskusjon!

Ragnhild Helseth, gruppeleder Venstre, bystyret i Kristiansund
Pål Farstad, leder Kristiansund Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**