Skolen vår!

(Leserinnlegg i Tidens Krav juli 2010) Skolen er den viktigste institusjonen som ivaretar barna våre utenom hjemmet. Som skoleeier har Kristiansund kommune et stort ansvar i å oppfylle de krav som opplæringsloven setter. Legge til rette skolemiljøet slik at barna og ungdommene våre får en optimal undervisningssituasjon og skape en skole som er et godt sted å være for både elever og ansatte.
Som leder for komité 1, barnehage, skole og kultur, vil jeg gi uttrykk for hvor viktig det er med diskusjon rundt skole; om mål, kvalitet og ressurser. Fokus som har vært i media i det siste er med å understreke dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Krav som skal oppfylles er å tilby et godt og likeverdig tilbud om undervisning til alle elever i grunnskolen. Nasjonale mål og kvalitetskriterier skal oppfylles. Utover de nasjonale kravene har vi som skoleeier satt oss høye lokale mål og kvalitetskriterier gjennom SPOR, Kristiansund kommune sitt styringsdokument for grunnskolen.

Både skolen selv og foresatte etterlyser flere ressurser. Det er store og viktige oppgaver som skal ivaretas for barna og ungdommene våre.

Timetallet som brukes til spesialundervisning har økt kraftig. Antall barn som tildeles spesialundervisning har økt med nærmere 20 % forrige år. Det er svært mye.

Vi må få et klarere bilde av hvorfor forbruket av spesialundervisning øker så sterkt. Barna som behøver spesialundervisning må få det de trenger. Samtidig må vi se om det er tiltak som kan forebygge at så mange må ha spesialundervisning. Målet er å gi en tilpasset undervisning for alle elever, både de som har sin styrke i teoretiske fag, i praktiske fag, eller som trenger særskilt tilrettelegging pga. funksjonsnedsettelse.

Jeg har gjennom året fått flere innspill fra fagpersoner og fra pårørende når det gjelder spesialundervisning gitt til elever med store funksjonsnedsettelser. Vi må ta en åpen diskusjon om hvordan undervisningen best kan gjennomføres. Vi må ikke pådra elever segregering og isolasjon, men gi et tilbud som sikrer læring og personlig utvikling. Alle elever skal ha et fellesskap å være i som gir gjensidig glede og sikrer deltagelse. Hva som er best for den enkelte elev vil variere.
Komité 1 har tema spesialundervisning øverst på dagsorden i inneværende periode. Administrasjon og faginstanser har allerede satt i gang utredning, og politisk skal spørsmålet om spesialundervisning tas opp i første komitémøte etter sommerferien.

Jeg ser frem til diskusjonene vi skal ha. De må ende opp i en konkret handlingsplan. Skolen er vår, den er for alle. Derfor skal vi også legge tilrette for en skolen som kan komme alle elever i møte på beste måte ut ifra evner og interesser.

Ragnhild Helseth (V)
Leder
Komité 1, barnehage, skole, kultur

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**