Enkelte kan ikke ta ferie

De fleste tar ferie med selvfølgelighet, men det er ikke slik for alle. Mange gründere i Østfold og Fredrikstad som driver småbedrifter er blant dem som ikke ser seg i stand til å ta fri.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Følgende kronikk sto på trykk i Fredriksstad Blad 9. august:

Dette er mennesker som skaper arbeidsplassene vi trenger i framtiden. Venstre vil føre an i arbeidet for å gjøre livet lettere for dem som skaper ny virksomhet og nye arbeidsplasser. I perioden 18. august til 7. september vil Venstre vil besøke over 1000 bedrifter i hele Norge, mange av dem i Østfold og Fredrikstad. Målsettingen er å få enda større innsikt i hverdagen til Bedrifts-Norge, og å bedre grunnlaget for både den nasjonale, regionale og kommunale næringspolitikken. Vi har mottatt flere invitasjoner og er selvsagt åpne for flere. God politikk krever god kunnskap og gode tilbakemeldinger. Utfordringen til næringslivet er herved gitt.

Venstre har lenge vært bekymret over situasjonen for de aller minste bedriftene. Mange er organisert som enkeltpersonforetak. Vi har gjennom en rekke forslag pekt på nødvendigheten av å bedre tryggheten for disse. Et dårlig sikkerhetsnett ved sykdom skaper så mye usikkerhet at det må gjøres noe med straks. Venstre foreslår utenom bedre sosiale rettigheter for gründere og selvstendig næringsdrivende, en rekke andre tiltak: Rett til dagpenger ved ledighet. Rett til bunnfradrag på linje med minstefradrag for selvstendig næringsdrivende. Gjøre det enklere å ansette nummer to i en enkeltmannsbedrift. Redusert rapporteringsplikt, og gjennom skatte- og avgiftsstimuli.

For Venstre er det å få endret disse forholdene også en del av vår tids kvinnekamp. Det er kvinnene som i framtiden skal skape mange av de nye bedriftene. Akkurat som kampen for lik lønn for likt arbeid og status for kvinnedominerte yrker, gjelder det å legge forholdene til rette for at flere kvinner kan bli sin egen arbeidsgiver. Skal vi få dette til er det avgjørende at vi har gode ordninger som gjør at kvinners risiko ved egen næringsvirksomhet ikke er større enn mannens. Kun rundt hvert fjerde enkeltpersonsforetak er eid av en kvinne. Det er svært sannsynlig at dette blant annet har sammenheng med at regjeringspartiene ikke sikrer bedre rettigheter ved egen og barns sykdom for dem som ønsker å starte enkeltpersonsforetak.Regjeringens siste forslag om å forby utbytte fra barnehagedrift føyer seg inn i rekken av gründer- og kvinnefiendtlig næringspolitikk.

Venstre fremmet i vår forslag i Stortinget om at regjeringen snarest skulle foreta en helhetlig gjennomgang av vilkårene for enkeltpersonsforetak, for å bidra til ny vekst i antall nyetableringer. Forslaget ble avvist av regjeringspartiene. Finansminister Sigbjørn Johnsen, Gunvor Eldegard fra Ap og Per Olaf Lundteigen fra Sp var blant talerne som motsatte seg forslaget. Lars Egeland fra partiet SV slo like godt fast at man skal motarbeide at folk skaper egne små bedrifter: «…vi har ikke behov for å gjøre det enda mer attraktivt å drive enkeltpersonforetak på bekostning av vanlig tilsetting.» Egeland og SV kan stå som eksempel på hvilke kår småbedrifter har i dag under den rød-grønne regjeringen. De er ikke direkte elsket.

Venstre tror på skapende mennesker. Vi ønsker å legge til rette for at kreativitet og nyskaping kan finne sted. Mens SV og regjeringen opplever nye bedrifter som en «trussel», oppfatter Venstre disse som helt nødvendige for Norges framtid. Det burde være unødvendig, men viser seg altså nødvendig, å minne om at alle store bedrifter en gang har vært små. Vi ønsker å gjennomføre en politikk basert på respekt for dem som ønsker å skape verdier og nye arbeidsplasser. Vi er overbevist om at et mangfoldig og nyskapende næringsliv er avgjørende for at Norge, Østfold og Fredrikstad skal lykkes i en stadig mer globalisert økonomi. Da trenger vi en kraftig politisk kursendring, og et større Venstre.

Per E. Braseth-Ellingsen
Leder Fredrikstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**