Levelig? Eller lukrativt?

Regjeringen vil at verdiene skal overføres til stat eller kommune dersom en privat barnehage avvikles, for eksempel i form av salg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


– Det skal ikke være lukrativt å drive barnehager. De 27 milliardene vi i dag bruker på barnehager skal gå til drift og ikke ende opp andre steder, sier statssekretær Lisbeth Rugtvedt (SV) i Kunnskaps- departementet. Hun mener det er samfunnsøkonomisk riktig å tilbakeføre de verdiene det offentlige har skutt inn i de private barnehagene når de selges eller legges ned.

Private barnehager får 85 % av den støtten kommunale barnehager får. På tross av dette viser undersøkelser — og mine egne erfaringer- at private barnehager jevnt over holder godt mål i forhold til de kommunale på kvalitet. I enkelte tilfeller driftes private barnehager regelrett eksemplarisk, slik vi har flere tilfeller av i Skien. Når en privat barnehage drifter godt på 85%, sies det at de kommunale har mindre homogene grupper og derfor behov for 15% mer i driftsstøtte. Det er mulig det er slik.

Uansett trenger vi den barnehagedekning vi i dag har og ville neppe oppnådd denne om ikke myndighetene prisverdig hadde alliert seg med private interessenter, både små og store aktører. Regjeringens representanter sier at staten har hatt en "sjenerøs" tilskuddsordning
( altså 85% av kommunale barnehagers tilskudd) i en periode for å nå målet om full barnehagedekning. Mens det nå viser seg helt nødvendig med en regulering som bl a tar sikte på å begrense muligheten for barnehageeiere til å ta utbytte f ex ved salg. Regjeringens representanter bruker ladede begrep om nevnte eiere/ drivere, begrep som "barnehagebaroner " og " de profiterer grovt" og " har tjent seg søkkrike". De viser til at enkelte aktører har bygd seg opp private formuer på flere titalls millioner (i sum 89 millioner) "gjennom å utnytte tilskuddsordninger som er beregnet for å dekke samfunnets behov for barnehageplasser". Vel, jeg minner om at 27 milliarder totalt går til norsk barnehagedrift — og at staten selv har valgt nivå på tilskuddsats. På denne bakgrunn har myndighetene fått respons fra markedet slik at vi nå i de fleste kommuner har private aktører som drifter godt og økonomisk forsvarlig. Og som tilbyr svært mange av våre småbarn en barnehageplass de ellers kunne sett langt etter.

Flertallet av aktører opplever neppe barnehagedriften som lukrativ, men alle private aktører ser selvsagt at man må tjene penger og stå seg økonomisk for å ønske og forsvare å drifte videre.

Dersom regjeringen irriterer seg så til de grader over at enkelte ( et fåtall) aktører har oppnådd / vil kunne oppnå en økonomisk gevinst, får de heller se på om barnehager i det store og hele driftes for dyrt. Hvilket jeg i utgangspunktet antar ikke er tilfelle. Derfor må man faktisk spørre seg hva det egentlig er regjeringen vil oppnå med sitt forslag, er det symbolpolitikken som er viktigst her? Markering av avstandtagen fra private løsninger? Har de foretatt en risikovurdering av slik å skjære alle private barnehager over en kam og uttrykke generell mistro til de som tjener på å drifte faglig godt og samtidig økonomisk gunstig?

Nei, flertallet av barnehageeiere opplever neppe tilskuddet på 85% som en gavepakke, snarere som et krevende, men akseptabelt tilskuddsnivå. Trolig opplever heller ikke de kommunale barnehagene at deres "100% tilskudd" er av det lukrative slaget. I det store og hele, skivebom fra regjeringen.

Signy Gjærum

Signy Gjærum
Venstremedlem

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**