Venstre vil ha handling i granskingssaken

Partiene H, FrP, SP, MDG og V la fram et forslag til å etterkomme henstillingen om gransking fra sivilombudsmannen i kommunestyremøtet 2. september. Her finner du Geir Helge Sandsmarks innlegg i debatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Innlegget:
Ordfører

Det viktigste med kommunens oppfølging av Sivilombudsmannens henstilling er å vise handlinger som tydelig viser at kommunen er oppriktig interessert i å opptre ryddig. Det er intensjonen med forslaget til vedtak fra fem partier i denne salen.

I opptakten til senne saken har det vært mye uro og mange harde ord har falt fra flere debattanter. Det er naturlig at en slik sak engasjerer og trenger slik ikke overraske noen Det

Halden Rådhus

Foto: Halden Dagblad

eneste som jeg aldri har forstått, i det som har skjedd siden jeg, i en forspørsel 30. april i fjor spurte om ordføreren selv ville bidra til gransking, er den forunderlige måten administrasjonen og posisjonen valgte for å behandle rapporten fra kommunerevisjonen om byggesaksbehandling i fjor høst.

Rapportens budskap om svake systemer og advarsler om politisk innblanding er en gavepakke til enhver som virkelig ønsker å vise vilje til forbedring av arbeidsmåter. Her fikk man, gjennom rapporten, en unik mulighet til å sette i verk tiltak som kunne ryddet av veien mye tvil og mistenksomhet rundt kommunens saksbehandling. I stedet for å gripe muligheten valgte ordfører, rådmann og flere representanter fra posisjonen inkludert et medlem i kontrollutvalget å så tvil om rapportens holdbarhet. Dette forstår jeg fortsatt ikke.

Geir Helge Sandsmark

Foto: Halden Dagblad

Jeg leser i rådmannens og ordførerens brev til sivilombudsmannen at det er satt i verk tiltak for å rette opp de forhold rapporten påpeker. Ja, jeg hører og leser, men jeg ser ingen tegn til dette hverken i kommunens korrespondanse om snøbrøyting med en av Haldens innbyggere eller i rådmannens utredning. Her bruker man mye tid og energi på lovlighetsklager og revisjonsrapporter for å konkludere med at alt var i orden i disse sakene.

Ordfører, alt er ikke i orden når aktører i byggenæringen ikke stoler på kommunens håndtering i en rekke saker eller tillitsvalgte får avslag på undersøkelser av personalmessige forhold. Skal kommunens tillit gjenopprettes, må man vise vilje, handling og evne til å rydde opp i disse forholdene.

Det er det dette dreier seg om. Hvor mye eller lite misligheter en gransking avdekker er i og for seg uinteressant. Det viktige er at den blir gjennomført på en slik måte at resultatet blir troverdig uavhengig av om det er positivt, negativt eller uavklart med hensyn på mistanker, I sisnevnte tilfelle — Det vil åpenbart også finnes tilfeller man ikke klarer å avklare det forholdet man gransker — I slike tilfeller blir det også viktig å endre rutinene tydelig slik at faren for å havne i samme situasjon om igjen reduseres vesentlig. Det framlagte forslaget er utarbeidet nettopp for å ivareta slike hensyn. Selvsagt er vi også avhengige av en god videre prosess i et nytt kontrollutvalg, i kommunestyret og av revisorene som utfører granskingen.

De fem partienes tilbud til det øvrige kommunestyret er å stemme for og å støtte videre arbeid for å bedre kommunens omdømme. Et vedtak med bred støtte er i seg selv en god start. Venstres forutsetning for denne støtten er at vi vedtar tiltak som tar fatt i de forholdene vi skal bringe klarhet i og eventuelt rette opp.

Forslaget til vedtak fra H,FrP,SP,MDG og V:

Halden kommune følger opp SOMs henstilling (ref. brev datert 22. juni 2010) på følgende vis:

1. Kommunestyret i Halden ønsker en gjennomgang av kommunens arbeidspraksis for å avkrefte eller påvise påståtte misligheter.
2. Det velges et nytt kontrollutvalg med 5 faste medlemmer i førstkommende kommunestyremøte. I tråd med tidligere praksis skal opposisjonen selv velge ut tre representanter med vara, hvorav en skal være leder. Posisjonen selv velger ut to representanter med vara.
3. Kommunestyret ønsker å opprette en varslingsordning. Det nyvalgte kontrollutvalget bes utrede dette, og legge fram en anbefaling for kommunestyret innen utgangen av året. Modellen som benyttes i Oslo kommune kan være en av flere måter å etablere en slik ordning på. Det er vesentlig at varsling kan skje uten fare for represalier.
4. Kontrollutvalget får 50.000 kr til disposisjon til nødvendige forarbeider for en mer omfattende gransking. Forarbeidet omfatter bl.annet gjennomgang av alt materiale som sivilombudsmannen har mottatt knyttet til hans henvendelse om gransking samt mottak av andre tips. På denne bakgrunn skal kontrollutvalget selv formulere mandat og budsjett for videre gransking.

Forslaget fikk støtte fra R og partiene bak forslaget og ble nedstemt.

Saken og Geir Helges innlegg er omtalt i HAs papirutgave 3. september s. 4 – 5

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**