Venstre vil ha egen plan for sykkel i Tvedestrand

Politikerne i Tvedestrand holder nå på med en gjennomgang av deler av kommuneplanen, i det den skal revideres i løpet av perioden. Da mener Venstre det er på tide å komme i gang med en egen plan for sykkel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

sykkel

Det er behov for en helhetlig plan for sykkel. Det holder ikke å få noen få hundremetre med gang- og sykkelstier her og der hvis vi skal få mange nok til å sykle. Av trafikksikkerhetsmessige grunner er selvfølgelig gang- og sykkelveier viktige, mest av hensyn til skolebarn. Men syklister opplever stadig manglende helhetstenkning.
Fortauskanter og stadige avbrudd i sykkeltraseer er vanlig. Ofte må man stoppe helt opp og gå av sykkelen for å passere fortauskanter, eller man må svinge lange omveier for å komme rundt hindringer. Gang- og sykkelveier er ofte dårligere vedlikeholdt enn veibanen, med gurs, sand og huller, og blir om vinteren brøytet etter at veibanen er ferdig. I nærheten av sentrum, der det er mange gående på fortau og gang- og sykkelstier, er det heller ikke heldig med en blanding av syklende og gående. Syklister trenger der egne traseer. Da må man innse at også bilene må avgi noe plass.
En helhetlig plan vil ta for seg hvor det er mulig og hensiktsmessig å reservere områder eller legge bedre til rette for syklister. Gode sykkelskur ved strategiske punkter kan også tas med, det samme kan forskjellige andre måter å oppmuntre til sykkelbruk.
Spesielt området rundt sentrum mangler gode, sammenhengende sykkelmuligheter. I tillegg er det en stor mangel at det ikke er sykkelsti fra Rømyr (E18) til Amtmannsvingen og trygg overgang over E18. Pr i dag er det umulig for folk fra Holt å sende ungene sine til sentrum på sykkel uten å risikere liv og lemmer. Ikke minst er det utrolig at det fremdeles mangler noen få kilometer fra Arendal grense til Lillevåje for å ha en sammhengende sykkelvei fra Tvedestrand til Arendal.
Vi vet at de fleste bilturene våre er på mindre enn 2 kilometer. Hvis bare noen få prosent av disse ble gjort om til sykkelturer, har det overraskende stor effekt på helsebudsjettet. I tillegg sparer en miljøet. Flere syklister gjør det tryggere å sykle, for bilister blir mer oppmerksomme, og det blir færre biler!
Flere syklister gir bedre helse, miljø og trivsel!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**