Svekker hovedbase Bardufoss

Lokallagsleder Rolf Austgard uttrykker i en pressemelding forbauselse over at det er blitt opprettet en ny permanent helikopterbase på Håkonsvern med hele 6 helikoptre når det ifølge Stortinget bare skulle være et detasjement til hovedbase Bardufoss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Av Rolf Austgard, Leder Målselv Venstre,

Tiltross for at Stortinget har bestemt at Bardufoss flystasjon skulle utvikles som hovedbase for Forsvarets helikopterstruktur velger Regjeringen å opprette en ny permanent helikopterbase på Håkonsvern til en kostnad på 280 millioner kroner og med 60 ansatte. Norge har kjøpt 14 nye NH-90 maritime helikopter, og Regjeringen har bestemt at 6 helikopter skal stasjoneres på Håkonsvern, 6 helikopter skal erstatte Lynx helikoptrene på Bardufoss og 2 nye helikopter tilføres. Det er også vanskelig å se at denne prioriteringen er etter Regjeringens intensjoner med nordområdesatsingen, konf Nye byggesteiner i nord. Dette er heller ikke i tråd med tidligere stortingsvedtak om lokalisering av kystvakt- og fregatthelikopter-skavdronene på Bardufoss.

Helikopterbase på Vestlandet
For å understøtte Fregattvåpenet og Kystvakten i Sør-Norge, har Stortinget tidligere bestemt at det skal etableres et detasjement for NH-90 på Vestlandet med nærhet til de aktuelle fartøyene og tilpasset styrkeproduksjonsaktivitetene og den operative virksomheten. Hensikten med et detasjement på Håkonsvern vil være å gjennomføre taktisk trening i samvirke mellom helikopter og Fregatt. Trening for flybesetningene og vedlikeholdspersonell utover taktisk trening med Fregattene bør foregå på hovedbasen Bardufoss. Kystvakt-sør vil i hovedsak ha et helikopter for seiling, som er embarkert. En fregatt med helikopter vil seile i nordområdene, en fregatt med helikopter vil være i internasjonale operasjoner og øvrige fregatter vil være til oppøving, vedlikehold eller seile ut fra de operasjonelle behov. Behovene for helikopter på Håkonsvern kan derfor best løses med deployeringer fra hjemmebasen på Bardufoss. Håkonsvern må ha et nødvendig hangaranlegg for 2-3 helikopter med plass til lager og kontorer, hvor det kan gjennomføres 150 timer- og 300 timer inspeksjoner og større komponentbytte på helikopter av personell fra Bardufoss om nødvendig.

Kosteffektivløsning og størst tilgjengelighet
Den mest kosteffektive løsningen som vil gi størst tilgjengelighet av de nye maritime helikoptrene vil være å stasjonere alle helikoptrene på Bardufoss flystasjon og deployere helikopter, besetning og vedlikeholdspersonell til Håkonsvern for taktisk trening med Fregattene etter behov.

Utenom taktisk trening ved Håkonsvern vil helikoptrene være embarkert på fartøy eller ved Bardufoss flystasjon. Vedlikeholdspersonell for helikopter og fly er knappe ressurser både sivilt og i Forsvaret. En robust operativ ledelse og vedlikeholdsorganisasjon på Bardufoss flystasjon, vil være mindre enn hva som trengs ved en deling av de nye maritime helikoptrene mellom Håkonsvern og Bardufoss flystasjon. En fast stasjonering av helikopter på Håkonsvern for taktisk trening mellom helikopter og fartøy vil kreve en forholdsvis stor organisasjon med liten nytteverdi. Siden de norske helikoptrene skal operere under ekstreme værforhold i nordområdene er det viktig å trene i nord og nytte personell som er trent for slike forhold. Personell med slik erfaring er i dag allerede fast stasjonert på Bardufoss, og vil være en viktig ressurs for videre utvikling. Det anerkjennes i St. prp. nr. 48 (2007-2008) at det er et betydelig helikoptermiljø på Bardufoss og infrastruktur og logistikk er godt tilrettelagt for at Bardufoss flystasjonen skal bli Forsvarets hovedbase for helikopter.

Forsvarskomiteen kommer
Forsvarskomiteen vil besøke Indre Troms 14. og 15. oktober i år. For at Forsvarskomiteen skal få førstehånds opplysninger er det viktig at ordfører i Målselv, regionale politikere og Forsvarskomiteen ber Forsvaret orientere komiteen om helikopteroperasjoner fra fartøy i nordområdene, operativ- og teknisk trening og innfasingen av NH-90. Den politiske ledelsen i Målselv sin hittil lukkede dialog med Forsvarsdepartementet om helikopter til Bardufoss har ikke ført frem og nå om noe sent, bør det tas et regionalt tverrpolitisk initiativ for å stasjonere de maritime helikoptrene på Bardufoss, med en deployeringsbase på Håkonsvern.

En samling av personell med erfaring og kapasitet for utdanning, vedlikehold og operativ utnyttelse av helikopter på Bardufoss, vil dekke landets behov for overvåkning, beredskap og deltagelse i internasjonale operasjoner, med høyest tilgjengelighet og lavest kostnad.

Det er verdt å merke seg at mens Forsvarsjefen anbefaler kun en jagerflybase i Norge, som den mest kosteffektive løsningen, velger Regjeringen å spre helikopter på de tre basene Rygge, Håkonsvern og Bardufoss, i tillegg til avdelingene med redningshelikopter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**