Bevar Åsen!

Alstahaug Venstre har for denne perioden programfestet å arbeide for bevaring av Åsen som natur- og rekreasjonsområde. I et leserinnlegg kommenterer Venstres Hanne Nora Nilssen kommunestyrets vedtak om ikke å stoppe planprosessen som planutvalget har startet. Planutvalget ønsker å legge ut boligtomter i deler av Åsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Bevar Åsen som natur- og rekreasjonsområde!

Kommunestyret i Alstahaug valgte i forrige uke å ikke stoppe det planlagte planprogrammet, som skal ta sikte på å regulere deler av Åsen ovenfor kunstgressbanen til boligformål. Dette til tross for at Åsen vel, etter å ha samlet inn mange underskrifter, anmodet kommunestyret om å stoppe planprosessen som planutvalget hadde satt i gang. Som Venstres representant i kommunestyret beklager jeg dette sterkt.

Alstahaug Venstre har i lang tid kjempet for å bevare Åsen som natur, frilufts- og rekreasjonsområdet for alle innbyggerne. Som kommunestyrerepresentant vil jeg også fortsatt arbeide for å bevare dette området. Med sterkt engasjement fra Åsen vel, idrettslag, skoler og privatpersoner, som også ser verdien av dette unike, sentrumsnære området, er jeg også overbevist om at denne kampen vil vi vinne!

Da kommunestyret vedtok delplan for Sandnessjøen 17. september 2008, valgte kommunestyret å sette av et stort område til boligformål i tilknytning til Høgåsen/Matstia (BR 11, ca 30 dekar). Dette for nettopp å kunne tilrettelegge for framtidig boligbygging. Det er derfor underlig at enkelte i planutvalget kort tid etter velger å se bort fra de føringer til arealbruk som ligger i overordnet plan, og i stedet setter i gang en planprosess for boligbygging i Åsen, et område som i dag allerede er regulert til friluftsområde (Reguleringsplan for Rishatten). Man kan også stille spørsmål om det er riktig bruk av de kommunale ressurser å starte en slik ressurskrevende planprosess i et område som er så omstridt, og hvor arealbruken ikke samsvarer med arealbruken i overordnet plan. Dette da det etter undertegnedes mening, vil være stor sannsynlighet for at Fylkesmannen vil komme med innsigelser til planlagt boligbygging i dette området nå.

Alstahaug Venstre har som mål å gi kommende generasjoner samme mulighet til å benytte Åsen som tur og rekreasjonsområde som vi selv har hatt. Alstahaug Venstre ser også verdien av dette område som læringsarena for skolene og barnehagene i nærområdet. Som kommunestyrerepresentant for Alstahaug Venstre vil jeg derfor fortsatt kjempe for å bevare Åsen som natur- og rekreasjonsområde.

Hanne Nora Nilssen
Kommunestyrerepresentant for Alstahaug Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**