Venstres syn på utviklingen av Halden

Halden Venstre har levert eget høringsinnspill på kommuneplanen. I dette innlegget gjør Geir Helge Sandsmark rede for Venstres tanker om å ta vare på mulighetene i hele kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Halden Venstre er glad for at det endelig foreligger en kommuneplan. Imidlertid savner vi et mer helhetlig perspektiv over planen. Det åpne høringsmøtet ga gode innspill, som klart vil heve planen.

Kommuneplanens samfunnsdel bør drøfte framtidsmuligheter og utfordringer for de mindre delsentrene i kommunen, som Kornsjø, Prestebakke, Tistedal, Sørli, Torpedalen, Rokke og Sponvika. Det bør spesielt sees på behovet for infrastrukturelementer som skole, ungdomstilbud, kollektivtrafikk, vei, vann og avløp samt betydningen slike tiltak har for utvikling av næringsvirksomhet.

Geir Helge Sandsmark

Foto: Halden Dagblad

De søndre delene av kommunen er preget av at forretningsvirksomhet legges ned. Samtidig blir handelsvirksomheten spredd på strekningen fra sentrum mot E6, til dels på bekostning av virksomhet i sentrum. Det må foretas en helhetlig vurdering av næringsutviklingen i hele kommunen. Samtidig må vi tilrettelegge for tjenesteytende og arbeidsintensive næringer i sentrum. Det er viktig å utnytte de muligheter jernbanen har i forbindelse med arbeidsreiser og innpendling til byen.

Det må utarbeides en egen sentrumsplan som tilrettelegger for fortsatt bruk av arealer i sentrum til handelsvirksomhet forretningsvirksomhet og rekreasjon for alle innbyggere. Produksjonsaktivitet bør fortsatt legges utenfor sentrum. Sentrumsplanen må også inkludere grøntarealer samt planer for utvikling av lokaler for kulturaktivitet sett i sammenheng med eksisterende bygg. Vi tenker her spesielt på kulturkvartalet med Konservativen og Fredrikshald teater.

Halden kommune må planfeste trase for ny dobbeltsporet jernbane for hele strekningen Ingedal — Kornsjø. Fordeler og ulemper ved forskjellige trasevalg må sees i sammenheng med trafikkløsningen for riksveiene 21 og 22 og bør drøftes i kommuneplanens samfunnsdel slik at arealdelen kan gjøres gjennomtenkt.

Vi etterlyser også en helhetlig drøfting av problematikk knyttet til samhandlingsreformen og da spesielt behovet for nye helsetilbud. Her er det samtidig viktig å se på muligheten for videreføring av de tilbudene og lokalitetene som allerede finnes i kommunen.

Frivillig innsats er og blir viktig for utvikling av kommunen. Kommuneplanen bør drøfte behovet for en kommunedelplan for samhandling med frivillige samtidig som frivillig innsats stimuleres.

Med hilsen

Geir Helge Sandsmark
Leder, Halden Venstre

Innlegget ble trykket i HA 11. oktober

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**