Diskusjonen for eller mot ulv har gått ut på dato

Både for å ivareta våre internasjonale forpliktelser for å ta vare på ulvestammen, og for å ivareta interessene til de som blir berørt av å ha ulv i nabolaget, er det nå på tide at vi begynner å diskutere hvordan vi forvalter ulvestammen og lever med den, sa Venstres Geir Helge Sandsmark under ulvedebatten i kommunestyret 28. oktober

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Rovdyrforliket har medført en ønsket vekst i den norske ulvestammen. Det er naturlig å spørre fagmiljøene om det er nødvendig med videre vekst i stammen eller om denne skal stabiliseres på et gitt antall dyr inkludert de ynglende parene. Det er også grunn til å stille spørsmål ved om de etablerte ulvesonene er hensiktsmessige eller om de bør endres. Vi ønsker også tettere samarbeide med Sverige på politisk nivå om rovdyrvaltningen. Vi trenger en rovdyrforvaltning som er tilpasset nåværende ulvebestand og framtidige forvaltningsmål.

ulv

Foto: nn

Rovdyrforliket omfatter ikke forvaltningen etter at målet på tre ynglende par er nådd. Venstre er opptatt av å sikre en stabil, levedyktig ulvestamme samtidig som forvaltningen er forutsigbar for mennesker med interesse i villmark som ressurs og område for rekreasjon.

Venstre ønsker å tillate fortsatt nedskyting av skadedyr etter tillatelse gitt av direktoratet for naturforvaltning. Samtidig må lokale viltnemnder bli medspillere i videre forvaltning innenfor rammer bestemt av sentrale myndigheter. Nødverge for hund eller andre husdyr kan bare brukes når disse er utsatt for angrep ved opphold på skjermet hjemmeområde, for eksempel i innhegning eller i band. .

Geir Helge Sandsmark

Foto: Halden Dagblad

Nå, når ulvestammen er i ferd med å bli levedyktig, er det viktig at forvaltningen er forutsigbar i den forstand at jegere, saueeiere og innbyggere med ulv i nærområdet kan tilpasse sin virksomhet til gjeldende regler, tilpasset bestandsmålene.

Det er mye usikkerhet og frykt knyttet til de store rovdyrene. For mange mennesker er dette en ny og ukjent situasjon som krever tilpasning. Det finnes også mye naturkompetanse blant jegere, bønder og friluftsfolk. Denne kompetansen er viktig for hele naturforvaltningen inkludert rovdyrstammene.

Ved å etablere et oppdatert forvaltningsregime for ulv, basert på den aktuelle bestanden, er det mulig å utøve en konstruktiv dialog med disse miljøene om rovdyrpolitikk og håndtering av tap eller fare for tap som følge av de ønskede stammene av store rovdyr. Dette er helt nødvendig for å sikre en levedyktig ulvestamme i Norge.

Både for å ivareta våre internasjonale forpliktelser for å ta vare på ulvestammen, og for å ivareta interessene til de som blir berørt av å ha ulv i nabolaget, er det nå på tide at vi begynner å diskutere hvordan vi forvalter ulvestammen og lever med den. Diskusjonen for eller mot ulv har gått ut på dato.

Forslag til vedtak:

1. Rovdyrforlikets bestandsmål for ulv må oppdateres slik at Norges internasjonale forpliktelser for å bidra til en levedyktig ulvestamme ivaretas og slik at forvaltningen blir forutsigbar for de som blir berørt av at det finnes ulv i nærområdet sitt
2. Lokale myndigheter må bli medspillere i rovdyrforvaltningen innenfor retningslinjer vedtatt av sentrale myndigheter.
3. Kommunestyret i Halden krever bedre samarbeide mellom Norge og Sverige på rikspolitisk nivå med mål å etablere en felles forvatning av ulvestammen i grenseområdene

Forslaget fikk i alt 8 stemmer (V,R,MDG,3H og 1 KrF)

Saken er også omtalt i HAs papirutgave 29. oktober

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**