Kommentar: Bybane – Skal regjeringen svikte regionen?

Venstres Helge Solum Larsen registrerer at Arbeiderpartitopper lokalt ikke tror på mulighet til å påvirke egen regjering. Det er dette som nå viser seg i den pågående bybanediskusjonen i Arbeiderpartiet. Problemet er da at partiet heller ikke har pengene de snakker om til buss, skriver Solum Larsen i Aftenbladet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: Jon Arne Silgjerd

Kristine Gramstad og Cecilie Bjellands hovedforutsetning for tvil om bybane baserer seg på at den Ap-dominerte regjeringen skal neglisjere behovet for nytt trafikksystem i storbyområdet vårt. Det fremkommer klart i Aftenbladet lørdag når Bjelland snakker om at en investeringsbeslutning er mange år fram i tid og at ikke banen kan påbegynnes før i 2018. Dersom Bjelland har rett i at regjeringen kommer til å svikte regionen har hun også selv et stort problem: Da har hun ikke de seks millliardene hun snakker om til buss. Hun har da kun lokale bompenger og midlene i fylkesvegbudsjettet. Det er særdeles alvorlig at sentrale Ap-politikere nærmest forutsetter at de ikke har mulighet til å nå fram ovenfor egen regjering, det bør folk merke seg!
Den eneste muligheten Ap da har for å bruke 6 mrd er å forandre hele Nord-Jærenpakke 1 og Jærenpakke 2, det vil da eventuelt bety å ta ut gang/sykkelveger eller andre vegprosjekter. Når Gramstad og Bjelland konsekvent bruker 6 milliarder bør de derfor nå fortelle hvilke andre prosjekter som skal ut av transportpakkene.

Samferdselssjefen snakker mot fylkeskommunens syn

Samferdselssjef Eiterjord siteres i avisen på hvor mye kapasitet en bussvei kan avvikle, og svarer: “Svaret er like mye som en bybane på de samme traseene”. Dette svaret er imidlertid galt i følge KVUen og understrekes av det fylkeskommunens administrasjon avga som innstilling til fylkestinget. Der står det det blant annet: “KVU-en peker imidlertid på at det går et viktig skille mellom konseptene i mulighetene til å håndtere et betydelig økt antall kollektivreisende. Her skiller bybanekonseptet seg både fra busway-konseptet og kombibanekonseptet. Skillet mellom busway- og bybanekonseptet går først og fremst på den begrensede kapasiteten og evnen i Stavanger og Sandnes sentrum til å håndtere et stort antall busser i rushtiden. Antall bussbevegelser i sentrumsområdene kan da holdes på et nivå som gjør det mulig å opprettholde gode kvaliteter i sentrum.” og “Etablering av et kollektivsystem som kan integreres i tette bysentra, med få konflikter mot myke trafikanter og sentrumslivet, vil være svært viktig. Her har et bybanesystem klare fordeler. Stor passasjerkapasitet i hver kjøretøysenhet gjør at antall bevegelser med kollektivtrafikken gjennom trange sentrumsområder med mange myke trafikanter kan holdes på et lavest mulig nivå, og med lite støy og ingen bidrag til lokal luftforurensning.” Busway-konseptet kan ta mange passasjerer dersom det forutsetter enorme leddbusser med hovedsaklig ståplasser. Men et slik transportsystem med slike dårlige kvaliteter vil selvsagt ikke være attraktivt for flere brukere. Eiterjord kommuniserer i strid med fylkeskommunens offisielle holdning og i strid med de faglige anbefalingene som ligger til grunn for saken. Dette svekker åpenbart fylkeskommunens troverdighet. At han også gjennom sine uttalelser detroniserer hele det faglige grunnlaget for saken burde gjøre situasjonen alvorlig.

Bybane

Foto: .


Påstandene fra Gramstad og Bjelland preges ellers av systematisk feilinformasjon.

•Bybanen skal bygges fra 2015-18. Hvor Ap har fått byggestart i 2020 fra er ikke godt å si.
•Hvis bybanen skulle vært et kjempefancy flytog, kunne vi bare lagt hele prosjektet på hylla. Et slikt konsept kunne bare hatt få stopp på strekningene i i grunnstrukturen og ville ikke løst noe som helst av transportutfordringene i regionen. Et slikt konsept ville det heller ikke vært kundegrunnlag for.
•Også i busway-konseptet må passasjerer fra Tasta, Sunde, Hundvåg stige om for å komme seg til Forus. For disse bydelene er både busway og bybanekonseptet helt likt.
•Trase for busway og bybane er lik over Forus. Trase ble ikke bestemt KVU, men i disposisjonsplan og reguleringene for Forus. Disse stemte også Ap for. Traseen tar hensyn til Forus som en helhet, ikke bare Stavangerdelen som Ap synes å veie måloppnåelsen mot. Siden 2005 er all utbygging på Forus basert på denne traseen. Valg av en annen trase vil ha alvorlige transportmessige implikasjoner. Bybanen løser utfordringer for transport til Forus og er hele forutsetningen for forvaltningen av Forus næringspark de siste 10 årene.

Det virker som at Ap vurderer effekten av bybanen på om det vil påvirke reisemønsteret til en håndfull mennesker i egne programkomiteer. Da er det grunn til å være skremt over vurderingsevnen til partiet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**