Newtonrom i Sandnessjøen

Alstahaug Venstre har vært en pådriver for å få etablert Newtonrom i Sandnessjøen. Etter en interpellasjon til kommunestyret i april, ble saken vedtatt satt opp på sakslisten under neste kommunestyremøte. Saken har ennå ikke vært tatt opp politisk, og Alstahaug Venstres representant har i et brev til ordfører anmodet om at saken snarest settes på sakskartet. Brevet finner du her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Etablering av Newtonrom

Sist fredag ble planene for en petro – næringshage i Helgelandsbase sitt administrasjonsbygg på Horvnes presentert. I tillegg til at bygget skal huse bedrifter knyttet til basevirksomheten i Sandnessjøen, ønsker det lokale næringslivet også at bygningen skal være et opplevelses- og læringssenter for teknologi, naturvitenskap og realfag. Som Venstres representant i kommunestyret, vil jeg gi honnør til næringslivet for dette initiativet. Det lokale næringslivet har forstått hvor viktig det er å fremme realfaglig kompetanse lokalt.

For snart ett år siden fremmet jeg forslag til kommunestyret om at kommunen skulle stille seg positiv til et samarbeid med næringsliv og fylkeskommunen om etablering av et Newtonrom i Sandnessjøen. Dette for å bedre undervisningen i realfag og fremme realfagkompetanse lokalt. Forslaget om å arbeide for opprettelse av Newtonrom i Sandnessjøen ble da forkastet med 19 mot 12 stemmer. Høyre og senterpartiets representanter var blant de som stemte i mot Venstres forslag.

Ringvirkningene av olje- og gassaktiviteten på Helgeland gjør at regionen kan tilby mange spennende og kunnskapskrevende arbeidsplasser med realfaglig bakgrunn. Siden regionen i dag har mangel på arbeidskraft med slik bakgrunn, ønsket jeg ikke å gi meg etter nederlaget i desember. I en interpellasjon til kommunestyret i april 2010 oppfordret jeg derfor ordføreren om å sette denne saken på sakslisten til neste kommunestyremøte. Dette ble tatt opp til votering, og et enstemmig kommunestyre vedtok da at saken skulle sendes til administrasjonen for utredning, for deretter å legges frem for kommunestyret i neste møte. Det er dessverre ennå ikke fremmet noen sak til kommunestyret.

Som Venstres representant vil jeg be om at saken snarest settes på dagsorden. Nå som også næringslivet har satt fokus på et slikt tiltak, og ser viktigheten av en slik satsing, håper jeg også at ordføreren følger opp. Ikke minst håper jeg at ordføreren sørger for at høyres – og senterpartiets representanter i kommunestyret nå støtter Venstres initiativ, slik at vi kan få et flertallsvedtak som støtter etablering av et lokalt opplevelses- og læringssenter for teknologi, naturvitenskap og realfag, og videre sørge for at administrasjonen får de fullmakter som skal til for å kunne inngå samarbeid med næringslivet for en realisering av dette prosjektet.

Hanne Nora Nilssen
Kommunestyrerepresentant

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**